LAKIALOITE 110/2006 vp

LA 110/2006 vp - Jyri Häkämies /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työllisyys ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmiin vastaaminen on yksi hallituksen vuoden 2007 budjettiesityksensä tavoitteiksi nostamia asioita. Budjettiesityksen taustamuistion mukaan "on tultu uuteen tilanteeseen, jossa työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto on yhä suurempi haaste vahvan työllisyys- ja talouskehityksen jatkumiselle. Näissä oloissa työvoimapolitiikan rooli hyvän työllisyyskehityksen turvaamisessa korostuu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työvoiman liikkuvuuteen, työttömien valmiuksien parantamiseen ja aktiiviseen työnhakuun sekä rakennemuutospaikkakuntien tilanteen helpottamiseen." Hallitus esittääkin työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi mm. matka-avustuksen maksamista neljältä kuukaudelta, harkinnanvaraisen muuttoavustuksen käyttöönottoa ja työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän tuntuvaa korottamista. Kokoomus tukee työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista. Samalla on kuitenkin todettava, että osa hallituksen esittämistä toimenpiteistä on vaikutuksiltaan hyvin rajallisia. Erityisesti työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostoa kokoomus on vaatinut jo usean vuoden ajan ja on tyytyväinen hallituksen halukkuuteen toteuttaa nyt tämä muutos.

Esitämme näiden toimenpiteiden lisäksi tuloverolakia muutettavaksi siten, että ensi vuoden alusta lähtien toisella paikkakunnalla (kuin oma vakituinen asuinkunta) työn vuoksi yöpymään joutuville henkilöille annetaan mahdollisuus vähentää tästä aiheutuvia kustannuksia verotuksessaan. Vähennyksen saa tehdä, mikäli tällainen työn vuoksi yöpyminen on säännöllistä, tapahtuu oman asuinkunnan mukaan määräytyvän työssäkäyntialueen ulkopuolella ja tapahtuu päätoimisen työskentelyn vuoksi. Verohallinnon tulee antaa tarkemmat ohjeet vähennysoikeuden määräytymisestä ja siitä tavasta, jolla verovelvollisen on osoitettava olevansa oikeutettu kyseiseen vähennykseen. Verovelvollinen saisi vähentää palkkatulostaan tulonhankkimisvähennyksen lisäksi 3 000 euroa tällaisessa tilanteessa. Toisella paikkakunnalla työssä käyvä henkilö voi järjestää työskentelypaikkakunnalla majoituksensa usealla eri tavalla, kuten vuokraamalla tai ostamalla itselleen asunnon tai yöpymällä esimerkiksi huoneistohotellissa. Yöpymisestä aiheutuu luonnollisesti myös muita kustannuksia kuin majoituskustannukset. Kyseisellä kiinteällä vähennyksen määrällä (3 000 euroa) katetaan kuukausittain 250 euron edestä yöpymisen aiheuttamia kustannuksia. Vähennystä ei saa tehdä siltä osin kuin verovelvollinen saa verotuksessaan vähentää samoja kustannuksia tuloverolain 95 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella.

Esitetyn muutoksen arvioidaan vähentävän tuloverotuksen kertymää noin 10 miljoonalla eurolla. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta myös talousarvioaloitteen vuoden 2007 budjettiesitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 95 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 95 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 1065/2003, uusi 5 kohta seuraavasti:

95 §

Tulonhankkimisvähennys

Verovelvollinen saa vähentää palkkatulostaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) lisääntyneinä tulonhankkimismenoina 3 000 euroa henkilön yöpyessä säännöllisesti oman vakituisen asuinkuntansa työssäkäyntialueen ulkopuolella päätoimisen työskentelyn vuoksi, ellei näitä lueta 4 kohdan mukaisesti palkkatulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiksi muiksi menoiksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

 • Jyri Häkämies /kok 
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

​​​​