LAKIALOITE 110/2010 vp

LA 110/2010 vp - Ilkka Kantola /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Pakkokeinolaki

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 222/2010 vp esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi. Aloitteessa esitetään, että hallituksen esityksestä poiketen tuomioistuin päättäisi erityisen kotietsinnän suorittamisen ja etsintäasiamiehen määräämisen lisäksi myös yleisestä kotietsinnästä. Paikanetsinnästä päättäisi hallituksen esittämin tavoin pidättämiseen oikeutettu virkamies. Kiireellisissä tilanteissa, esimerkiksi pakenevan kiinnisaamiseksi, poliisi voisi päättää kotietsinnästä. Aloitteessa esitetään lisäksi, että pakkokeinolaissa säädettäisiin mahdollisuudesta saattaa kotietsintää koskeva päätös tuomioistuimen tutkittavaksi sekä muutoksenhausta yleistä ja erityistä kotietsintää koskevaan päätökseen.

PERUSTELUT

Hallituksen esityksessä on päädytty sille kannalle, että poliisi päättäisi jatkossakin kotietsinnästä asuntoihin. Suomessa kotietsintöjä tehdään paljon, ja voidaankin kysyä, onko Suomessa kodin koskemattomuuden arvostus liian matala. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö huomioon ottaen olisi tarpeen säätää kotietsinnästä päättäminen tuomioistuimen tai syyttäjän tehtäväksi. Jotta perustuslain 10 §:ssä turvattu kotirauhansuoja voitaisiin sovittaa hyväksyttävällä tavalla yhteen pakkokeinolain yleistä kotietsintää koskevien säännösten kanssa, tulisi yleisestä kotietsinnästä päättäminen säätää tuomioistuimen tehtäväksi sen lisäksi, että tuomioistuin päättää erityisestä kotietsinnästä ja etsintäasiamiehen määräämisestä. Kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin edellyttää lisäksi, että kotietsinnän laillisuus tulee voida saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi vähintäänkin jälkikäteen. Tällainen säännös tulee sisällyttää pakkokeinolakiin. Kotietsinnässä ei aina tehdä takavarikkoa, joten takavarikon osalle säädetyt oikeussuojakeinot eivät kata kotietsintää. Kotietsinnän laillisuus tulee voida käsitellä erillisessä menettelyssä siten, ettei sen käsitteleminen aina edellytä erillisen vahingonkorvauskanteen nostamista.

Hallituksen esityksessä ei kotietsinnän osalta mahdollisteta minkäänlaista muutoksenhakua etsinnän kohteelle. Tätä voidaan arvostella, koska lopulliset päätökset tehtäisiin silloin aina ainoastaan poliisin esittämillä tiedoilla. Jos nämä tiedot ovat olleet puutteellisia tai virheellisiä, ei etsinnän kohteella ole missään vaiheessa mahdollisuutta saada tuomioistuimen arvioitavaksi omaa kantaansa etsinnän puuttuvista edellytyksistä.

Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan uudistamaan todistelua koskevaa lainsäädäntöä. Todistelua koskevat säännökset ovat osittain vanhentuneet ja ne tulee kiireellisesti saattaa ajan tasalle muun muassa siten, että myös avopuolisoilla ja niin sanottujen uusperheiden jäsenillä on oikeus kieltäytyä todistamasta toistensa rikosasioissa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Pakkokeinolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1—7 luku

(Kuten HE)

8 luku

Etsintä

Paikkaan kohdistuva etsintä

1—14 §

(Kuten HE)

15 §

Paikkaan kohdistuvasta etsinnästä päättäminen

Paikanetsinnästä päättää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Yleisestä kotietsinnästä, erityisestä kotietsinnästä ja etsintäasiamiehen määräämisestä päättää tuomioistuin.

Jos yleisessä kotietsinnässä tai paikanetsinnässä ilmenee, että etsintä kohdistuu 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tietoon, tai jos erityinen kotietsintä on välttämätöntä toimittaa kiireellisesti, virallinen syyttäjä päättää erityisen kotietsinnän toimittamisesta ja etsintäasiamiehen määräämisestä.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa päättää yleisen kotietsinnän toimittamisesta ja poliisimies paikanetsinnän ja yleisen kotietsinnän toimittamisesta ilman virallisen syyttäjän tai tuomioistuimen päätöstä henkilön löytämiseksi tai sellaisen esineen takavarikoimiseksi, jota on voitu seurata tai jäljittää rikoksen tekemisestä verekseltään, tai kun etsinnän välitön toimittaminen on asian kiireellisyyden vuoksi välttämätöntä.

16 §

(Kuten HE)

17 §

Yleistä kotietsintää ja erityistä kotietsintää koskeva tuomioistuinkäsittely

Yleisestä kotietsinnästä ja erityisestä kotietsinnästä päättää syyteasiassa toimivaltainen tuomioistuin. Ennen syytteen nostamista etsinnästä saa päättää myös se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä etsinnän kohteena oleva paikka sijaitsee. Asiaa käsittelevä käräjäoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksi puheenjohtaja.

Yleisestä kotietsintää ja erityistä kotietsintää koskevan vaatimuksen esittää pidättämiseen oikeutettu virkamies. Vaatimus on otettava tuomioistuimessa käsiteltäväksi viipymättä vaatimuksen tehneen tai hänen määräämänsä asiaan perehtyneen virkamiehen läsnä ollessa. Käsittely voidaan myös toteuttaa käyttäen videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, jossa käsittelyyn osallistuvilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Asia ratkaistaan kuulematta henkilöä, jonka luona yleinen kotietsintä tai erityinen kotietsintä toimitettaisiin.

(3 mom. poist.)

18 § (Uusi)

Kotietsinnän saattaminen tuomioistuimen tutkittavaksi

Sen vaatimuksesta, jota asia koskee, tuomioistuimen on päätettävä, onko pidättämiseen oikeutetun virkamiehen tekemälle etsintäpäätökselle ollut lailliset edellytykset.

Asian käsittelemisestä tuomioistuimessa on soveltuvin osin voimassa, mitä takavarikon osalta tämän lain 7 luvun 15 ja 22 §:ssä säädetään.

19 § (Uusi)

Muutoksenhaku

Yleistä kotietsintää ja erityistä kotietsintää koskevasta päätöksestä saa valittaa erikseen. Valitus ei estä etsinnän suorittamista.

Pidättämiseen oikeutettu virkamies saa ilman määräaikaa kannella päätöksestä. Kantelu on käsiteltävä kiireellisenä.

20—35 §

(Kuten HE:n 18—33 §)

9—11 luku

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

  • Ilkka Kantola /sd
  • Raimo Piirainen /sd
  • Krista Kiuru /sd
  • Tero Rönni /sd
  • Jacob Söderman /sd

​​​​