LAKIALOITE 111/2007 vp

LA 111/2007 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun koskevan lain (169/2007) 5 §:n 3 momenttia muutettaisiin siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien järjestäminen olisi erityisin perustein mahdollista yhteistoiminta-alueella, jonka asukasmäärä on vähintään noin 12 000 asukasta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 2 luvun 5 §:n 3 momentissa säädetään, että kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Rajaan on 5 momentissa säädetty poikkeuksia vain saaristoisuuden, erittäin pitkien etäisyyksien ja kieliolojen perusteella.

Vaikka laissa säädettyyn noin 20 000 asukkaan rajaan hyväksyttäisiin 10 %:n jousto, se johtaa monien kuntien osalta eri puolilla maata erittäin epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa hyvin käynnistynyt Wiitaunionin kuntapariyhteistyö Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kesken ei täytä lain asukasmäärävaatimusta. Niiden pienet naapurikunnatkaan eivät riittäisi täyttämään rajaa. Mikäli toimivan kuntaparin mukaan on etsittävä kuntia maakunta- tai jopa lääninrajan takaa, joudutaan kalliiseen, hyvin epätarkoituksenmukaiseen ja hallinnollisesti huonosti toimivaan pakkoratkaisuun. Muuallakin maassamme on alueita, joissa lain edellyttämän asukasmäärän täyttymiseksi jouduttaisiin ratkaisuihin, jotka eivät vastaa luontevaa yhteistoiminta-aluetta eivätkä palvele alueen asukkaiden tarpeita.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että kunnan tai yhteistoiminta-alueen asukasmäärävaatimus olisi voimassa olevan lain mukaisesti vähintään noin 20 000, mutta erityisin perustein, kuten toimivan yhteistoiminta-alueen tai muiden erityisten olosuhteiden perusteella, raja olisi vähintään noin 12 000 asukasta.

Ehdotettu muutos ei aiheuta lisäkustannuksia, koska se mahdollistaa palvelujen tarvitsijoiden ja kuntien edun mukaisten järkevien ja luontevien yhteistoiminta-alueiden muodostamisen. Kokonaistaloudellisesti tämä on usein edullisempaa. Samalla tämä täyttää ihmisten tasa-arvoisen kohtelun vaatimukset voimassa olevaa säädöstä paremmin.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (169/2007) 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

5 §

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodostaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta. Mikäli kunnilla on toimiva yhteistoiminta-alue tai muut erityiset olosuhteet edellyttävät, yhteistoiminta-alueen asukasmäärän on oltava vähintään noin 12 000.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2007

  • Toimi Kankaanniemi /kd