LAKIALOITE 112/2001 vp

LA 112/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Kun rikoslain 28 luku aikanaan uudistettiin, uudistus meni pieleen erilaisten poliittisten kiistojen ja niihin liittyvän poliittisen näpertelyn vuoksi. Pahimmat virheet tulivat siinä, että ns. tavallisen varkauden rangaistusmaksimiksi säädettiin perin erikoinen yksi vuosi ja kuusi kuukautta vankeutta ja 7 §:ssä, johon sisältyvät moottoriajoneuvon luvattomat käyttöönottamiset, käytännössä varkaudet, vain yhden vuoden rangaistusmaksimilla. Tätä viimeksi mainittua mokaa on yritetty sittemmin korjailla muun muassa pakkokeinolain muutoksella.

Hallitus on lupaillut asiaan korjauksia, mutta tietäen herrojen kiireet, on parempi ryhtyä toimiin eduskunnasta käsin. Tavallisen varkauden rangaistusmaksimi tulee nostaa kahteen vuoteen. Samoin luvattoman käytön rangaistusmaksimi silloin, kun kyseessä on moottoriajoneuvo. Törkeän luvattoman käytön rangaistusmaksimi on taas syytä nostaa nykyisestä kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 28 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 28 luvun 1 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 769/1990, ja

lisätään 28 luvun 7 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 769/1990, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

28 luku

Varkaudesta, kavalluksesta ja luvattomasta käytöstä

1 §

Varkaus

Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Luvaton käyttö

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos luvatta käyttöön otettu on moottoriajoneuvo, on rikoksentekijä tuomittava moottoriajoneuvon käyttövarkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 §

Törkeä luvaton käyttö

Jos luvattomassa käytössä

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai

2) aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa tai haittaa

ja luvaton käyttö on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä luvattomasta käytöstä vankeuteen vähintään kahdeksi kuukaudeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk