LAKIALOITE 112/2006 vp

LA 112/2006 vp - Jyri Häkämies /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnalle

Äitiyspäivärahan taso vaihtelee — äidin tuloista riippuen — tällä hetkellä noin 60—70 prosentin tasolla. Tämä merkitsee sitä, että perheen tulotaso alentuu äitiysrahakauden aikana. Niillä aloilla, joissa työehtosopimuksen perusteella työnantaja maksaa äidille täyttä palkkaa 72 ensimmäisen päivän ajalta, merkitsee tämä työnantajan saaman korvauksen riittämättömyyttä. Äitiyspäivärahan taso on ensimmäisen 72 päivän osalta nostettava 100 prosenttiin. Tämä parantaa äitien asemaa kuin myös äitiysvapaalla oleville työntekijöille täyttä palkkaa maksavien työnantajien asemaa. Tämä edesauttaa naisten asemaa työmarkkinoilla. Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle HE 112/2006 vp.

Hallituksen lakiesitys, jolla kannustetaan perheitä jakamaan lastenhoitoa, on tervetullut. Esitykseen sisältyvä isäkuukauden joustavampi käyttö on myös hyvä asia. Sen sijaan ajatusta maksaa miehille lasten hoidosta enemmän kuin naisille ei voi hyväksyä. Tasa-arvoministeri Tuula Haatainen on puolustanut esitystä sillä, että taloudelliset seikat ovat olleet este miehien jäämiselle vanhempainvapaalle. Haatainen on puolustanut esitystään myös äitiysrahan nostolla. Sama palkka samasta työstä on pitkään ollut koko yhteiskunnan ajama tavoite. Jos eduskunta hyväksyy miesten paremman vanhempainrahan, hyväksyy se samalla periaatteen, että on oikein maksaa miehille naisia parempaa palkkaa. Äitiysraha ja vanhempainraha ovat kaksi eri asiaa. Vain äidit voivat pitää äitiyslomaa, mutta vanhempainvapaalla voi olla äiti tai isä. Vanhemmat päättävät itse, miten he lapsen hoidon jakavat.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on sitä mieltä, että miehiä tulee kannustaa jäämään kotiin hoitamaan lapsia. Arvoja ja asenteita yhteiskunnassa ja työyhteisöissä aktiivisesti muuttamalla naisten työmarkkina-asema paranee. Kiireellisin toimenpide edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa on korvata perhevapaista aiheutuvat kustannukset työnantajille ja edistää kaikin keinoin palkkatasa-arvoa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä uudistusta ei pidä rahoittaa nostamalla työnantajamaksuja, mikä vain nostaisi työllistämiskynnystä. Tämän vuoksi esitetty uudistus tulee rahoittaa nostamalla valtionosuutta sairausvakuutuksen menoista 70 miljoonalla eurolla. Hyväksyessään tämän lakialoitteen eduskunta velvoittaa hallituksen tuomaan eduskuntaan esityksen, missä työnantajan sairasvakuutusmaksua alennetaan 0,05 prosenttia ja työntekijöiden päivärahamaksua 0,04 prosenttia. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittääkin, että vanhempainpäivärahaa korotetaan sekä miesten että naisten osalta 50 ensimmäiseltä arkipäivältä 2,5 prosenttiyksikköä.

Hallituksen esitykseen liittyviin muihin lakiehdotuksiin ei ole huomauttamista. Viittaukset nyt poistettavaan pykälään sairausvakuutuslaissa ehdotetaan samoin poistettaviksi. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta talousarvioaloitteen vuoden 2007 budjettiesitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:n 2 momentti,

muutetaan 9 luvun 10 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 11 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti, 14 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentti, 15 luvun 4 § ja 18 luvun 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 1113/2005,

lisätään 9 lukuun uusi 10 a §, luvun 15 §:ään uusi 2 momentti ja lukuun uusi 16 § sekä 11 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, ja 15 lukuun uusi 4 a § seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

10, 10 a, 12, 15 ja 16 §

(Kuten HE)

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

1 §

Päivärahaetuuksien määrä työtulojen perusteella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään:

1) äitiysrahan määrä on 72 ensimmäisen arkipäivän ajalta 100 prosenttia vakuutetun verotuksessa todettujen vuosityötulojen kolmassadasosasta.

(2 kohta poist.)

(3 ja 4 mom. kuten HE)

9 §

Isän vanhempainpäivärahan määrä

(Poist.)

14 luku

Vuosilomakorvaus

3 §

(Kuten HE)

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

4 ja 4 a §

(Kuten HE)

18 luku

Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut

13 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

 • Jyri Häkämies /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

​​​​