LAKIALOITE 112/2008 vp

LA 112/2008 vp - Elisabeth Nauclér /r 

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tässä lakialoitteessa kyseessä olevassa ns. muonitusverolaissa säädellään tavaran enimmäisarvoa, jonka matkustaja-alus voi ottaa myyntiin asiakkaille ilman veroseuraamuksia. Sääntö koskee muita tuotteita kuin alkoholia ja tupakkaa. Esimerkkinä voidaan mainita vaatteet, kosmeettiset tuotteet ja elektroniikka, joita myydään matkustaja-aluksilla. Tällä hetkellä enimmäismäärä yksittäistä tuotetta kohti on 65 euroa. Määrä ei ole korjattu vuoden 1997 jälkeen.

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen matkustajien maahantuomien tavaroiden arvorajan korottamisesta. Ilman veroseuraamuksia maahan tuotavan tavaran arvorajaksi ehdotetaan 430 euroa nykyisen 175 euron arvorajan asemasta. Samalla tavalla tulisi alukselle toimitetun tavaran arvon nousta 65 eurosta 150 euroon. Jollei muonitusverolaissa oteta huomioon inflaation vaikutuksia tavaroiden arvoon, tulee myytävinä pidettävien tavaroiden laatu heikkenemään. Nykyään laivamatkustajat odottavat nimenomaan myytävien tavaroiden olevan laadukkaita merkkituotteita.

Aluksille myytiin hankittavat tavarat ja tuotteet ostetaan pelkästään Suomen satamista, mitä kotimaiset yrityksemme arvostavat ja mistä ne hyötyvät. Tämä näkyy myös selkeästi siinä, että kotimaiset laatutuotteet ovat hyvin edustettuina alusten tarjonnassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanliikenteessä olevissa matkustaja-aluksissa myytävien tavaroiden verottamisesta eräissä tapauksissa 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (397/1969) 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 916/2001, seuraavasti:

5 §

Tämän lain nojalla suoritettavia veroja ja maksuja ei kanneta aluksen matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä alkoholijuomia, olutta, tupakkavalmisteita, suklaata ja muita makeisia, hajusteita, kosmeettisia tuotteita ja toalettivalmisteita eikä aluksen matkustajien tarvetta vastaavasta määrästä muita tavaroita, joiden yksikköhinta alukselle toimitettaessa ei ylitä 150 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä     kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2008

  • Elisabeth Nauclér /r