LAKIALOITE 113/2001 vp

LA 113/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 20 luvun 3 §:n kumoamisesta

Eduskunnalle

Kun rikoslain 20 lukua (seksuaalirikokset) taannoin uudistettiin, käytiin niin eduskunnassa kuin julkisestikin voimakasta keskustelua ns. "lievän raiskauksen" ottamisesta lain 20 luvun kriminalisointiin. Tämä viralliselta nimeltään "pakottaminen sukupuoliyhteyteen" on sijoitettu uutena kriminalisointina 20 luvun 3 §:ään. Voimakasta keskustelua herätti se, voiko tuollaista ns. lievää raiskausta olla lainkaan olemassa, ja vahvasti oli esillä se näkemys, että ottaen huomioon raiskausrikosten raakuus ja tekotapa, tällaista nimikettä ei olisi pitänyt ottaa mukaan lainkaan, lieventävät asianhaarat kun voidaan lainkäytössä ottaa huomioon muutenkin, jos sellaisia yleensä raiskausrikoksessa sitten sattuu olemaan.

On ilmennyt, että kyseinen rikosmuoto on kuollut kirjain ja vain jonkinlainen häpeätahra muuten johdonmukaisessa suomalaisessa rikoslaissa. Sen vuoksi se tulisi kumota. Kumoaminen ei merkitsisi välttämättä muutoksia luvun muihin pykäliin, koska tunnusmerkistöt ja rangaistusasteikot peittävät riittävästi kriminalisoinneilla suojatun alueen ilman 3 §:n kriminalisointia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 20 luvun 3 §:n kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 20 luvun 3 § siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk