LAKIALOITE 113/2008 vp

LA 113/2008 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan, että työttömyyseläkkeen maksamisen ehdoissa ei oteta huomioon omaishoidon tuesta maksettua palkkiota.

PERUSTELUT

Omaishoitajalla on oikeus eläkkeeseen kunnallisen eläkelain (549/2003) mukaisesti. Laissa on kuitenkin tällä hetkellä muotoilu, joka estää omaishoitajaa saamasta työttömyyseläkettä, jos omaishoidon tuen määrä ylittää 523,61 euroa.

Omaishoidon palkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Palkkion maksamiseen ja hoidosta saatavaan reaaliansioon eivät tämän lisäksi saisi vaikuttaa muut tekijät, sillä palkkio on pieni ja veronalaista tuloa. Tämän lain nykyisessä muodossa on omaishoidon tuen määrään asetettu rajoite, joka estää eläkkeensaajaa saamasta eläkettä, jos omaishoidon tuki ylittää yllä mainitun euromäärän.

Tämä ei ole oikein, sillä omaishoitajat tekevät inhimillisesti ja taloudellisesti merkittävää työtä pitkäaikaissairaiden ja ikääntyneiden hoidossa. Taloudellinen etu on huomattava etenkin yhteiskunnalle laitospaikoista säästyneinä euroina. Jokainen omaishoidettava säästää kunnalle 30 000—50 000 euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kunnallisen eläkelain 37 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 37 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 713/2004, seuraavasti:

37 §

Työttömyyseläkkeen maksamisen keskeytys

Työttömyyseläkettä ei makseta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 523,61 euroa kuukaudessa; kuitenkaan omaishoidosta saatavaa palkkiota ei lasketa ansiotuloksi; eikä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2009.

_______________

Helsingissä 1 päivänä marraskuuta 2008

  • Leena Rauhala /kd