LAKIALOITE 114/2001 vp

LA 114/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Terrorismi ja siihen liittyvät törkeät tuhotyöt ovat viime vuosina ja erityisesti viime viikkoina osoittaneet, että ne ovat tulleet jäädäkseen eikä myöskään kotoinen lintukotomme ole niiltä suojattu. Koska tahansa voi kotimaiselta reitiltä kaapattu liikennekone iskeytyä kansallisesti tärkeään kohteeseen tai Turusta Helsinkiin matkaava Pendolino syöksyä yli 200 kilometrin tuntinopeudella läpi asemarakennuksen ja Makkaratalon aina Kolmen sepän patsaalle saakka. Rangaistuksia tulisi korottaa tämäntyyppisten uhkien osalta jo nyt osoituksena siitä, että yhteiskunta on tosissaan ja haluaa suojata yhteiskunnan asemaa ja arvoja myös rikoslain keinoin.

Tuhotöitä koskevat kriminalisoinnit ovat rikoslain 34 luvussa. Törkeimpien tahallisten rikosten rangaistuksia tulee korottaa kautta linjan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 34 luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 1 §:n 1 momentti laissa 578/1995, 2 §:n 1 momentti laissa 343/2000, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti mainitussa laissa 578/1995, seuraavasti:

34 luku

Yleisvaarallisista rikoksista

1 §

Tuhotyö

Joka

1) sytyttää tulipalon,

2) räjäyttää jotakin taikka

3) saa aikaan vedentulvan tai luonnontilan muun mullistuksen

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa taikka että siitä on yleistä erittäin huomattavan taloudellisen vahingon vaaraa, on tuomittava tuhotyöstä vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Liikennetuhotyö

Joka

1) tuhoaa kulkuneuvon tai kiinteän lautan, tai niiden välineistön taikka kulkuväylän, liikenteen ohjausmerkin tai muun liikenteen laitteiston taikka vahingoittaa tai muuntaa niitä,

2) antaa liikenteeseen liittyvän väärän tiedon tai

3) tekee kulkuneuvossa, lentokentällä, kiinteällä lautalla tai liikenteen ohjailutehtävissä olevaa henkilöä kohtaan väkivaltaa taikka uhkaa häntä väkivallalla

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä tai kiinteällä lautalla, eikä teko ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on tuomittava liikennetuhotyöstä vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Törkeä tuhotyö

Jos tuhotyö tai liikennetuhotyö tehdään

1) aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa,

2) aiheuttaen jollekin yhteiskunnan tärkeälle toiminnolle uhkaavan vahingon pitkäaikaisuuden tai laaja-alaisuuden vuoksi taikka muusta syystä erityisen vakavaa vaaraa taikka

3) sodan tai muiden poikkeusolojen aikana

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä tuhotyöstä vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Terveyden vaarantaminen

Joka

1) myrkyttämällä tai muulla vastaavalla tavalla saattaa terveydelle vaaralliseksi elintarvikkeen tai muun ihmisten nautittavaksi tai käytettäväksi tarkoitetun aineen taikka pitää sellaista vaaralliseksi saatettua ainetta muiden saatavilla,

2) levittää vakavaa sairautta,

3) käyttää säteilylähdettä säteilylain (591/1991) vastaisesti tai

4) käyttää ydinainetta tai ydinjätettä taikka toimii ydinenergiaa käytettäessä ydinenergialain (990/1987) vastaisesti

siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa, on tuomittava terveyden vaarantamisesta vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 §

Törkeä terveyden vaarantaminen

Jos terveyden vaarantaminen tehdään aiheuttaen suurelle ihmismäärälle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä terveyden vaarantamisesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 §

Ydinräjähderikos

Joka tuo maahan taikka täällä valmistaa tai räjäyttää ydinräjähteen tai pitää sellaista hallussaan, on tuomittava ydinräjähderikoksesta vankeuteen vähintään kahdeksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2002.

_______________

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​