LAKIALOITE  115/2001 vp

LA 115/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaalilain 119 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaalilain 119 §:n mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi eduskuntavaaleihin vaaditaan 100 saman vaalipiirin äänioikeutettua henkilöä. Vaatimus on suhteellisen vaatimaton ja vähäinen verrattuna siihen, että ehdokkaaksi pyrkivä perustaisi puolueen ehdokkuutensa perustaksi. Vaatimuksen rajaaminen sataan tukijaan onkin merkinnyt sitä, että näitä valitsijayhdistysten kautta ehdokkaaksi asettuneita ei eduskunnassa ainakaan viime vuosikymmeninä ole nähty. Tällaisia ehdokkaita on kylläkin ollut ehdokaslistoilla. Vaatimus valitsijayhdistyksen perustamista tukevien määrän nostamisesta on perusteltu. Se antaisi myös sen kuvan, että henkilö on tosissaan pyrkimässä eduskuntaan. Tukijoiden määrän pitäisi olla vähintään 500.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaalilain 119 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 119 §:n 1 momentti seuraavasti:

119 §

Valitsijayhdistyksen jäsenten määrä ja perustamisasiakirjan laatiminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan asettamiseksi eduskuntavaaleja varten tarvitaan vähintään 500 saman vaalipiirin äänioikeutettua henkilöä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk