LAKIALOITE 115/2003 vp

LA 115/2003 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan kaikista alle 7-vuotiaista lapsista maksettavan lapsilisän määrän korottamista 10 eurolla kalenterikuukaudessa ja yksinhuoltajakorotuksen korottamista 5 eurolla kalenterikuukaudessa.

PERUSTELUT

Useat selvitykset osoittavat, että lapsiperheiden köyhyysongelmat ovat lisääntyneet. Noin joka kymmenes lapsiperhe elää köyhyysrajan alapuolella. Erityisesti monilapsiset ja yhden huoltajan perheet ovat taloudellisesti huonossa asemassa. Perheiden taloudellinen epävarmuus ja nuorten naisten heikko työmarkkina-asema pätkätöineen ovatkin pakottaneet perheitä siirtämään lasten hankintaa tai luopumaan toiveista hankkia enemmän lapsia.

Lapsilisillä tasataan lapsiperheiden suurempia kuluja lapsettomiin perheisiin verrattuna. Vuoden 1995 jälkeen lapsilisiä ei kuitenkaan ole korotettu eikä lapsilisiin ole tehty kustannusten nousua korvaavaa indeksitarkistusta.

Hallituksen esitys suunnata lapsilisän korotus vain ensimmäiselle lapselle antaa vääränlaista perhepoliittista signaalia aikana, jolloin syntyvyys pitäisi voimakkaammin saada nousuun. Ehdotus myös asettaa erikokoiset perheet keskenään eriarvoiseen asemaan. Lapsilisän korotus tuleekin hallituksen esityksestä poiketen kohdistaa kaikkien alle 7-vuotiaiden lapsilisiin, koska usein perheen tulot ovat alkuvaiheessa alimmillaan ja koska lasten päivähoito aiheuttaa perheelle välittömiä kustannuksia toisin kuin maksuton peruskoulu. Koska yksinhuoltajaperheiden köyhyysongelma on suurin, on myös yksinhuoltajakorotusta nostettava. Olen tehnyt asiasta samansisältöisen talousarvioaloitteen vuoden 2004 budjettiin liittyen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lapsilisälain (796/1992) 7 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa530/2001, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin muutetut 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

7 §

Lapsilisän määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lapsilisää maksetaan korotettuna kaikista alle 7-vuotiaista lapsista siten, että lapsilisän määrä on ensimmäisestä lapsesta 100,00 euroa, toisesta lapsesta 120,50 euroa, kolmannesta lapsesta 141,00 euroa, neljännestä lapsesta 161,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,00 euroa kalenterikuukaudessa.

Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajalla tässä laissa tarkoitetaan lapsilisän nostamiseen oikeutettua henkilöä, joka ei lapsilisän maksukuukauden alkaessa ole avioliitossa tai joka ennen maksukuukauden alkua on muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Yksinhuoltajana ei kuitenkaan pidetä henkilöä, joka elää avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa.

Jos alle 7-vuotias lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä on 100 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2003

  • Sari Sarkomaa /kok
  • Suvi Lindén /kok
  • Maija Perho /kok
  • Irja Tulonen /kok
  • Marja Tiura /kok
  • Paula Risikko /kok
  • Eero Akaan-Penttilä /kok

​​​​