LAKIALOITE  116/2001 vp

LA 116/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Eräät piirit myös eduskunnasta ovat vuosien varrella pyrkineet ns. asianajajamonopoliin oikeudenkäynneissä, toisin sanoen siihen, että niin useassa tapauksessa kuin mahdollista oikeudenkäyntiavustajaksi ja asiamieheksi kelpaisi vain asianajajaliiton jäsen. Muiden lakimiesten kykyihin ei luoteta. Tällainen pyrkimys on perusteeton, sillä olen tavannut asianajajia, jotka ovat tyhmiä kuin saapas, ja lakimiehiä, jotka ovat taidoiltaan aivan huippuluokkaa, tai sitten päinvastoin.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetyn lain 2 luvun 2 § on oiva esimerkki asianajomonopolista ja sortopolitiikasta. Muu kuin asianajaja tai oikeusavustaja voi tulla kysymykseen määrättynä oikeudenkäyntiavustajana vain poikkeustapauksessa, kun muuta mahdollisuutta ei ole. Tähän ei ole mitään perusteita, joten lakia on muutettava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa 11 päivänä heinäkuuta 1997 annetun lain (689/1997) 2 luvun 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 107/1998, seuraavasti:

2 luku

Asianosaisen avustamisesta

2 §

Puolustajaksi ja asianomistajan oikeudenkäyntiavustajaksi on 1 ja 1 a §:n nojalla määrättävä yleinen oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja tai muu oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö, joka lain mukaan saa olla asiamiehenä. Puolustajaksi tai oikeudenkäyntiavustajaksi määrättävälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi tehtävään määräämisestä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk