LAKIALOITE 116/2014 vp

LA 116/2014 vp - Markus Mustajärvi /vr 

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan alkoholilain mainonnan sääntelyä koskevaa säännöstä muutettavaksi siten, että väkevien alkoholijuomien valmistusta harjoittava yritys voisi julkistaa verkkosivuillaan tuotteidensa tuotetiedot valmisteen alkoholipitoisuudesta riippumatta.

PERUSTELUT

Yritysten oikeus julkistaa verkkosivuillaan valmistamiensa tuotteiden perustiedot on elinkeinotoiminnan lähtökohta, jota tulee rajoittaa vain erityisen perustelluista syistä. Väkevien alkoholijuomien tuotetietojen mainintakielto valmistajan verkkosivuilla ei ole tarkoituksenmukainen eikä toimiva keino alkoholihaittojen vähentämiseen. Lisäksi tämä asettaa eriarvoiseen asemaan väkevien ja mietojen juomien valmistajat, sillä mietojen juomien tuotetiedot on mahdollista ilmoittaa valmistajan verkkosivuilla.

Valmistajan omien tuotteiden perustietojen antaminen verkkosivuilla ei tulisi olla rinnastettavissa mainontaan. Tuotetietojen ilmoittaminen internetsivuilla ilman mainostuksellisia elementtejä ei vetoa lapsiin eikä nuoriin. Alkoholilakia uudistettaessa (laki 152/2014) Alkolle ja laiva- ja lentokoneyhtiöiden sekä lentoasemien vähittäismyynnin harjoittajille annettiin oikeus ilmoittaa tuotetiedot verkossa siten, että tuotteet esitetään samalla tavalla ja ilman erityisiä mainoksia. Oikeus tuotetietojen ilmoittamiseen verkkosivuilla tulee ulottaa myös valmistusta harjoittaville yrityksille.

Suomalaisella alkoholijuomateollisuudella on vientipotentiaalia, joka edellyttää tasa-arvoisia toimintaedellytyksiä muiden maiden valmistajiin nähden. Väkevien alkoholituotteiden valmistajat joutuvat hankalaan asemaan, kun niiden tuotteista kiinnostuneet ulkomaiset kuluttajat eivät löydä niiden verkkosivuilta perustietoja kyseisistä tuotteista. Kuluttajat ja tuottajat toimivat globaalissa valtioiden rajat ylittävässä ympäristössä, joten tuottajien tasa-arvoinen kohtelu on meidänkin etumme. Tuotetietojen kieltäminen tuottajan omilla internetsivuilla ei ole nykyaikana perusteltua.

Suomalaisten alkoholituotteiden vienti on jopa kolminkertaistunut vajaassa viidessätoista vuodessa. Käyttäessään vientipotentiaalinsa suomalainen alkoholiteollisuus luo kasvua, työpaikkoja ja verotuloja kotimaahan. Kerrannaisvaikutukset esimerkiksi maatalouteen ovat nekin merkittävät raaka-aineiden kysynnän kasvaessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään alkoholilain (1143/1994) 33 §:n 4 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 152/2014, uusi 4 kohta seuraavasti:

33 §

Mainonnan sääntely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, väkevän alkoholijuoman mainontaa, epäsuoraa mainontaa ja myynninedistämistoimintaa voidaan harjoittaa 2 momentissa säädetyin rajoituksin:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) alkoholijuomien valmistusta harjoittava yritys verkkosivuillaan koskien tuotetietoja valmisteen alkoholipitoisuudesta riippumatta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2015

  • Markus Mustajärvi /vr