LAKIALOITE 117/2003 vp

LA 117/2003 vp - Eero Akaan-Penttilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Maamme 20 000 sotainvalidista lähes puolet jää valtion sotilasvammalain nojalla korvaamien sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelujen ulkopuolelle, koska niiden korvattavuuden edellytyksenä oleva vähimmäishaitta-aste on säädetty 25 prosentiksi. Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta on esittänyt, että jo toteutettua prosenttirajan alentamista tulisi jatkaa. Sotainvalidien lukumäärän vähenemisestä koituva säästö antaisi mahdollisuuden ottaa 20 prosentin sotainvalidit avopalvelujen piiriin vuonna 2004. Esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2004 on momentin 33.22.50 määrärahan tarve arvioitu 9 miljoonaa euroa pienemmäksi kuin kuluvalle vuodelle varattu.

Sotavammaisten korkea ikä ja nopeasti lisääntyvä avun tarve huomioon ottaen on väistämätöntä, että avopalvelujen korvattavuus laajennetaan nopealla aikataululla koskemaan kaikkia sotainvalideja. Niinpä haitta-asteraja tulee laskea 20 prosenttiin jo vuonna 2004 sekä seuraavina vuosina saattaa myös 10 ja 15 prosentin sotainvalidit tämän korvauksen piiriin. Esitetyillä sotainvalidien avohoidon tukitoimilla voidaan vähentää heidän laitoshoidon tarvettaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1204/2002, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 7 kohdan mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- ja tukiasunnoista perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2003

  • Eero Akaan-Penttilä /kok
  • Paula Risikko /kok
  • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
  • Sari Sarkomaa /kok
  • Olli Nepponen /kok
  • Pertti Hemmilä /kok
  • Petri Salo /kok
  • Esko Kurvinen /kok

​​​​