LAKIALOITE 118/2006 vp

LA 118/2006 vp - Jyri Häkämies /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Maatalousyrittäjien työkyky- ja jaksamisongelmat ovat tulleet esille useissa tutkimuksissa. Hallitusohjelmassa on todettu, että lomitusjärjestelmää kehitetään kiinnittäen huomiota viljelijöiden jaksamiseen. Näin ei ole kuitenkaan tapahtunut. Maatalousyrittäjien määrän vähenemisen myötä tilakoot ja hoidettavat karjat ovat suurentuneet, ja se on lisännyt työn rasittavuutta. Työterveyslaitoksen "Työterveys ja maatalous Suomessa 2004" -tutkimuksessa todettiin, että maatalousyrittäjät kokivat terveydentilansa ja työkykynsä heikommiksi kuin muu työssäkäyvä väestö. Maatalousyrittäjistä lähes puolet piti työtään ruumiillisesti melko tai hyvin rasittavana. Maatalousyrittäjien työkyky oli selvästi huonompi kuin muiden yrittäjien tai palkansaajien.

Työryhmän käsityksen mukaan maatalousyrittäjien työkykyä voidaan ylläpitää ja edistää lomituspalvelujärjestelmää kehittämällä. Lomaoikeuden laajentamisella on myös mahdollisuus turvata maaseudun työllisyystilannetta tehokkaalla tavalla. Maatalousyrittäjien lomitusjärjestelmä työllistää noin 5 700 vakinaista lomittajaa, ja eräiden arvioiden mukaan yhden lomapäivän lisäys merkitsisi 150:tä uutta lomitustyöpaikkaa. Lomituksen keskimääräisen päiväkustannuksen arvioidaan olevan noin 140 euroa. Ehdotettu muutos lisää lomituspalvelujen kustannuksia noin 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Turkiselinkeino on 1990-luvun lamakauden jälkeen vakiintunut nykyiseen tasoonsa, ja toiminta tarhoissa perustuu pitkäaikaiseen ja huolelliseen suunnitteluun. Elinkeinolla on suuri taloudellinen sekä työllistävä merkitys monille pienemmille kunnille. Tämän vuoksi on elintärkeää luoda edellytykset tarhaustoiminnan jatkumiselle myös pitkällä tähtäyksellä. Koska elinkeinonharjoittajien keski-ikä on viime vuosina noussut, olisi mitä tärkeintä saada nuorempi sukupolvi kiinnostumaan toiminnan jatkamisesta. Työn vastapainoksi tarvitaan mahdollisuus vapaa-aikaan. Karjatilan tavoin myös työt turkistarhassa sitovat yrittäjäänsä ympärivuotisesti. Siitä huolimatta turkistarhaajalla ei vieläkään ole lakisääteistä oikeutta vuosilomaan. Turkistarhaajien lomituspalvelujärjestelmän seurauksena koko maassa syntyisi arviolta noin 140 uutta lomittajatyöpaikkaa. Turkistuottajien lomituspalveluiden nettokustannukset ovat Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen laskelmien mukaan aluksi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että maatalousyrittäjällä tulisi olla oikeus saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 25 päivän ajaksi. Ehdotettu muutos merkitsee karjataloutta harjoittavan maatalousyrittäjän vuosiloman pidentämistä yhdellä päivällä 1.1.2007 lukien. Lakialoitteen perustelutekstin mukaisesti on myös välittömästi ryhdyttävä lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, jotta turkistarhaajille luodaan oikeus vuosilomaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä edellyttää, että maatalouden rakennemuutos ja maatalousyrittäjän ammatin luonteen muuttuminen otetaan huomioon lainsäädännössä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt asiasta talousarvioaloitteen vuoden 2007 budjettiesitykseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 1141/2002, seuraavasti:

6 §

Oikeus vuosilomaan

Edellä 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 25 päivän ajaksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2006

 • Jyri Häkämies /kok 
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Maija Perho /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Ben Zyskowicz /kok

​​​​