LAKIALOITE 118/2008 vp

LA 118/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaikka toimeentulotuen tulisi olla viimesijainen toimeentuloturvan muoto, joutuvat käytännössä monet perheet turvautumaan toimeentulotukeen säännöllisenä tukena. Koska hallituksen talousarvioesityksessä ei ole luvassa riittävän suuria korotuksia niiden ensisijaisten etuuksien tasoon, jotka vähentäisivät lapsiperheköyhyyttä, on välttämätöntä puuttua toimeentulotuen perusteisiin nostamalla lapsen perusosan tasoa toimeentulotuessa.

Ensisijaisten sosiaaliturvaetuuksien tasoa tulee parantaa. Hallituksen toimet lapsiperheiden tukemiseksi eivät kuitenkaan ole riittäviä. Monilapsisten lapsiperheiden lapsilisän korottamisella jätetään korotuksen ulkopuolelle noin 80 prosenttia perheistä. Hallitus on myös äskettäin nostanut esimerkiksi terveydenhuollon asiakasmaksuja, mikä saattaa entisestään lisätä perheiden köyhyysriskiä.

Toimeentulotukea saavat lapsiperheet jäävät lapsilisän korotusten ulkopuolelle, sillä korotukset pienentävät myönnettävän toimeentulotuen määrää. Toimeentulotuen varassa elävät perheet joutuvat elämään hyvin niukoilla tuloilla etenkin nyt, kun elinkustannukset ovat nousseet. Pitkään jatkuva köyhyydessä ja toimeentulotuen varassa eläminen syrjäyttää lapsia ja lapsiperheitä.

Sosialidemokraatit haluavat jatkaa viime vaalikaudella toteutettuja täsmätoimia kaikkein pienituloisimpien aseman kohentamiseksi. Siksi ehdotamme toimeentulotuessa olevan lapsen perusosan tason nostamista 30 eurolla kuukaudessa. Olemme tehneet myös asiaa koskevan talousarvioaloitteen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 9 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta seuraavasti:

9 §

Perusosan suuruus

Toimeentulotuen perusosa kuukautta kohti on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) 10—17-vuotiaalla lapsella 78 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta perusosasta; sekä

5) alle 10-vuotiaalla lapsella 71 prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta perusosasta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​