LAKIALOIATE 119/2008 vp

LA 119/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuoden 2009 talousarvioesitys ei sisällä tasokorotusta pitkäaikaistyöttömien päivärahoihin. Työttömän peruspäivärahaa korotetaan ensi vuoden budjetissa vain elinkustannusten muutosta vastaavasti. Viimeaikainen ja tuleva inflaatiokehitys huomioon ottaen päivärahojen reaalinen arvo todennäköisesti laskee ensi vuonna.

Pitkäaikaistyöttömistä miltei 60 prosenttia elää peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Minimipäivärahan taso on niin matala, että se ei anna vähimmäistoimeentuloa noin 37 prosentille pitkäaikaistyöttömistä, ja siksi he joutuvat hakemaan toimeentulon täydennystä viimesijaisesta kunnan toimeentulotuesta. Pitkäaikaistyöttömät muodostavatkin miltei puolet kaikista toimeentulotuen saajista. Tilanne on epätyydyttävä paitsi työttömien itsensä, myös sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta. Korottamalla työttömän peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea sekä tarkistamalla asumistukea saataisiin nykyisin toimeentulotukea saavia kotitalouksia pois tuen piiristä. Näin myös siirretään kuntien sosiaalitoimen työpanosta hakemuskäsittelyistä kuntouttavaan ja ennalta ehkäisevään sosiaalityöhön. Tämän päivän sosiaalityön haasteet ja tarpeet ovat siellä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 459/2005, seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 26,01 euroa päivältä. Peruspäivärahan korotusosa ja työllistymisohjelmalisä on 3,82 euroa päivältä. Korotusosaa maksetaan, jos 3 §:n edellytykset täyttyvät ja työllistymisohjelmalisää maksetaan, jos 3 a §:n edellytykset täyttyvät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​