LAKIALOITE 12/2001 vp

LA 12/2001 vp - Sulo Aittoniemi /alk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Kuolleeksi julistamisesta annetun lain mukaan Suomen kansalainen voidaan oikeuden päätöksellä julistaa kuolleeksi tietyin, laissa määritellyin perustein. Toisen maan kansalaisen tai vailla kansalaisuutta olevan osalta laki ei anna tähän mahdollisuutta. Tästä on vuosikymmenien varrella aiheutunut ongelmia esimerkiksi sellaisissa tapauksissa, kun Inkerinmaalta Suomeen muuttanut ja näin ollen entisen Neuvostoliiton kansalaisuuden omannut henkilö on kadonnut osallistuessaan sotaan rintamajoukoissamme. Tällainen henkilö kylläkin poistui aikanaan väestörekisteristä, mutta ei saanut esimerkiksi merkintää siitä, että oli kuollut sankarivainajana. Vaikka tällaiset tapaukset ovat jo ohimennyttä elämää, samantyyppisiä ongelmia tulee harvakseltaan esille vielä tänäkin päivänä eri muodoissa. Lakia kuolleeksi julistamisesta tulisi näin ollen muuttaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kuolleeksi julistamisesta 23 päivänä huhtikuuta 1901 annettuun lakiin (15/1901) uusi 1 a § ja 12 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 883/1971 ja 351/1975, uusi 3 momentti seuraavasti:

1 a §

Kuolleeksi voidaan julistaa myös muun maan kuin Suomen kansalainen tai kansalaisuutta vailla oleva henkilö tässä laissa määrätyin perustein, jos hän on vakinaisesti asunut maassa ja olemassa olevien tietojen mukaan on perustellusti arvioitavissa hänen todennäköisesti kuolleen.

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos kuolleeksi julistettu on jonkun muun maan kansalainen, on siitä Suomen väestörekisterin pitäjän toimesta ilmoitettava asianomaisen maan rekisteriviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa lainvoimaisesta kuolleeksi julistamisesta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2001.

_______________

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2001

  • Sulo Aittoniemi /alk

​​​​