LAKIALOITE 12/2013 vp

LA 12/2013 vp - Raija Vahasalo /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Käräjäoikeuden lautamiehillä on tärkeä tehtävä toimia kansan oikeustajun edustajina tuomioistuimissa. Tästä syystä on huolehdittava siitä, että he edustavat monipuolisesti koko Suomen kansaa. Tätä edesauttaa se, että heidän nimittäjinään toimivat edustuksellisen demokratian keinoin valitut kunnanvaltuustot. Nykyään voimassa oleva käräjäoikeuslaki kuitenkin rajaa ikävästi pois lautamiesten joukosta osan lautamiehen tehtäviin varmasti kykeneviä kansalaisia.

Käräjäoikeuslain (581/1993) 6 §:n 2 momentissa todetaan käräjäoikeuden lautamiesten ikärajoista seuraavaa: "Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta." Ikähaarukan molemmat ääripäät tuntuvat hieman kyseenalaisilta. Alaikärajan osalta voisi kysyä, miksei kuka tahansa täysi-ikäinen Suomen kansalainen voi toimia lautamiehenä. Yläikärajassa ihmetyttää se, miksi lautamiehenä voi olla vain 63-vuotiaaksi asti, kun nykyään työelämässä ollaan usein jopa 68-vuotiaiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan käräjäoikeuslain (581/1993) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 451/2011, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 18-vuotias tai joka on täyttänyt 68 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2013

  • Raija Vahasalo /kok
  • Pia Kauma /kok
  • Heikki Autto /kok
  • Eero Reijonen /kesk
  • Tapani Mäkinen /kok
  • Leena Harkimo /kok
  • Saara Karhu /sd
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Ismo Soukola /ps