LAKIALOITE  120/2008 vp

LA 120/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009 ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eläkkeellä olevien ihmisten arkea on helpotettava paitsi toimivilla palveluilla, myös riittävillä tulonsiirroilla. Eläkeläisten tukemiseksi sosialidemokraatit ovat aiemmin esittäneet mm. eläkkeiden indeksikorotusten maksamista kaksi kertaa vuodessa. Valitettavasti hallitus ei ole ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin.

Esitämme nyt pientä kansan- ja työeläkettä saavien toimeentulon parantamiseksi korotuksia eläkkeensaajien asumistukeen. Elinkustannusten nousu on ollut kohtuuttoman suurta ihmisen arkisissa menoissa. Asumismenojen nousu lisää turvattomuuden tunnetta omasta toimeentulosta ja oman kodin säilymisestä. Eläkeläiset valitettavan usein tinkivät omasta hyvinvoinnistaan ja jopa terveyskuluistaan selviytyäkseen vuokran maksusta. Siksi eläkkeensaajien asumistukea on parannettava.

Erityisesti olisi tuettava niitä yksin asuvia pienituloisia eläkeläisiä, jotka asuvat vuokra-asunnoissa alueilla, joilla asumiskustannukset ovat korkeat. Asumiskustannukset ylittävät usein hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärän myös palveluasunnoissa asuvilla.

Esitämme asumistuen määrän korottamista 85 prosentista 95 prosenttiin asumistukilain mukaisista huomioon otettavista vuotuisista asumismenoista, joista on vähennetty lain 11 §:n mukainen omavastuuosuus.

Eläkkeensaajien asumistukilain 10 §:n mukaan asetuksella säädetään asumistukea laskettaessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärä ja asumismenojen enimmäismäärät vahvistetaan asunnon sijaintipaikkakunnan perusteella. Valtioneuvoston asetuksella (1185/2008) säädetään hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2008. Asetuksen rajamäärät ovat jääneet selkeästi jälkeen vuokrien korotuksista. Katsomme, että kohtuullisen turvan varmistamiseksi hyväksyttävistä asumiskustannusten enimmäismääristä on säädettävä lain tasolla.

Esitämme myös eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamista siten, että eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan 10 prosenttia. Tämä tehtäisiin vuosittaisen tarkistuksen lisäksi.

Näillä eläkkeensaajien asumistuen parannuksilla tuki nousisi parhaimmillaan noin 85 eurolla kuukaudessa. Olemme tehneet myös talousarvioaloitteen asiasta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääristä vuonna 2009

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Eläkkeensaajien asumistuessa vuonna 2009 hyväksyttävä asumiskustannusten enimmäismäärä on seuraava asunnon sijainnin mukaan määräytyvä rahamäärä vuodessa:

Asunnon sijaintikunta Euroa vuodessa
I kuntaryhmä Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa 6 647
II kuntaryhmä Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Lohja, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Porvoo, Raisio, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sipoo, Tampere, Turku, Tuusula, Vaasa ja Vihti 6 113
III kuntaryhmä Muut kunnat 5 363
2 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

2.

Laki

eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eläkkeensaajan asumistuesta 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (571/2007) 15 § seuraavasti:

15 §

Asumistuen määrä

Asumistuen määrä on 95 prosenttia 5, 9 ja 10 §:n mukaisista huomioon otettavista vuotuisista asumismenoista, joista on vähennetty 11 §:n mukainen omavastuuosuus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​