LAKIALOITE 121/2008 vp

LA 121/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Viime sodissa pysyvän vamman saaneista sotainvalideista on elossa noin 12 500 henkilöä. Valtaosa heistä haluaa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Haitta-asteeltaan 20—100 prosentin sotainvalideilla on oikeus kuntien järjestämiin ja valtion korvaamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, kuten kodinhoitoon, pyykki- ja ateriapalveluun, kylvetykseen sekä kotisairaanhoitoon. Vaikka kunnille maksetaan täysi korvaus palveluiden järjestämisestä, kaikki tarvitsevat eivät niitä saa, ainakaan riittävästi.

Palveluiden saatavuuden ohella ongelmana on, että 10—15 prosentin sotainvalidit eivät saa sotilasvammalain mukaan yllä mainittuja palveluita lainkaan. Kuitenkin heitä on noin puolet kaikista sotainvalideista, ja heidän palvelutarpeensa kasvaa iän karttumisen myötä. Sotainvalidit ovat kantaneet vammaansa vuosikymmenten ajan, ja he ovat kaikki jo reilusti yli 80-vuotiaita. On kohtuullista, että avohoidon palveluiden haitta-asterajaa lasketaan tässä vaiheessa 10 prosenttiin vuoden 2009 alusta lähtien.

Laitoshoitoon on 25 prosentin vammaisuusraja, mikä jättää lähes puolet maamme sotainvalideista valtion korvaaman laitoshoidon ulkopuolelle. Kun erityisesti sotavammaisia varten rakennetuissa sairaskodeissa ja kuntoutussairaaloissa on vapautumassa luonnollisen poistuman kautta paikkoja vaikeavammaisilta, tulee vapautuva kapasiteetti käyttää laitoshoitoa tarvitsevien lievävammaisten sotainvalidien hyväksi. Myös heille tulee antaa oikeus valtion korvaamaan pitkäaikaishoitoon. Laitoshuolto tulee korvata myös 20 prosentin haitta-asteen sotainvalideille vuoden 2009 alusta lähtien.

Toisaalta esittämällämme sotainvalidien avohoidon tuen parantamisella voidaan myös vähentää sotainvalidien laitoshoidon tarvetta.

Olemme tehneet myös tähän lakialoitteeseemme liittyvät talousarvioaloitteet.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta yväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 momentti laissa 578/2007 ja 5 momentti laissa 1399/2007, seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista ja 4 kohdan mukaisista asumispalveluista, omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään, korvataan sairaanhoitona myös määräaikainen lääkärintarkastus, työ- tai toimintakyvyn palauttamista tai säilyttämistä tarkoittava kuntouttaminen sekä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto. Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös, kun sen tarve johtuu muustakin kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Samoin edellytyksin voidaan vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on 20 prosenttia, korvata laitoksessa annettua huoltoa enintään kymmenen viikkoa tai osa-aikaista huoltoa enintään 70 päivää vuodessa, ei kuitenkaan kunnan tai kuntayhtymän järjestämää sosiaalihuoltolain 24 §:ssä tarkoitettua laitoshuoltoa, sairaansijalla annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, josta voitaisiin periä maksu potilaan maksukyvyn mukaan, eikä sairaansijalla annettavaa lyhytaikaista hoitoa, jonka pääasiallisena tarkoituksena on lääkinnällisen kuntoutuksen antaminen. Lisäksi voidaan kuntouttaminen, vaikka kuntouttamisen tarve ei johtuisikaan korvatusta vammasta tai sairaudesta, korvata vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd

​​​​