LAKIALOITE 122/2008 vp

LA 122/2008 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työnantajan työntekijälleen antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten esitetään kokonaan verovapaaksi lipun käyvästä arvosta. Työsuhdematkalipun verotusarvoa esitetään poistettavaksi kokonaan lakialoitteella nykyisestä 75 prosentista.

Työsuhdematkalipun koko arvo katsottaisiin verovapaaksi luontoiseduksi. Työnantaja hankkisi lipun ja antaisi sen työntekijälleen, kuten nytkin. Matkalipun aliarvostamisella verotuksessa pyrittäisiin kannustamaan oman auton käyttäjiä siirtymään julkisen liikenteen käyttäjiksi. Joukkoliikenteen osuuden kasvu työmatkaliikenteessä saisi aikaan monia positiivisia yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia päästöissä, onnettomuuskustannuksissa ja matka-ajassa.

Työsuhdematkalipulla on lopullista vaikutusta erityisesti niiden työntekijöiden verotukseen, joilla asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat 500 euron omavastuuosuuden suuruusluokkaa tai sen alle. Alle 500 euron matkakuluja ei voi vähentää verotuksessa, joten verottomuudesta tuleva hyöty jäisi näiden verovelvollisten osalta lopulliseksi.

Työsuhdematkalipun käyttöönoton arvioidaan alentavan tuloverojen tuottoa 40 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus olisi 20 miljoonaa euroa. Loput jakaantuvat kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1128/2005, seuraavasti:

64 §

Luontoisetu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työnantajan työntekijälleen antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten on täydeltä käyvältä arvoltaan verovapaa luontoisetu.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2008

 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Marko Asell /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katja Taimela /sd