LAKIALOITE 122/2009 vp

LA 122/2009 vp - Pauliina Viitamies /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Perusopetuslain 3 §:n 2 momentin mukaan opetus pitää järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti niin, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Lain 30 §:n 2 momentin mukaan opetusryhmien pitää olla sellaisia, että opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Perusopetuslain 29 §:n 1 momentissa on säädetty oppilaan oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön. Nämä kaikki säädökset pitää ottaa huomioon oppilasryhmiä muodostettaessa.

Ryhmäkoot ovat myös tasa-arvokysymys. Erot kuntien ja jopa koulujen välillä ovat kasvaneet, eivätkä oppilaat ole enää valtakunnallisesti tai edes kuntien sisällä keskenään tasavertaisessa asemassa. Perusopetuksen opetusryhmien keskikoko on viime vuosina kasvanut, ja myös esiopetuksen ryhmäkoot ylittävät opetusministeriön suosittelemat mitoitukset. Monissa kaupungeissa on yli 30 oppilaan kokoisia opetusryhmiä sekä ala- että yläkoulussa. Tukiopetuksen tarjonta ei vastaa tarvetta. Tilanteeseen on ajauduttu kuntien talousahdingon vuoksi. Tämän lisäksi syyslukukauden alussa 2010 voimaan tulossa oleva perusopetuslain muutos erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevista säännöksistä aiheuttaa uusia paineita koululuokkien ryhmäkoon pienentämiselle.

Oppimisvaikeuksista kärsivien lasten määrä lisääntyy jatkuvasti. Erityisopetuksessa olevien ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrä on kasvanut. Kun koululuokat ovat ylisuuria, opettajat eivät pysty riittävästi ottamaan huomioon oppilaiden erilaisia tarpeita. Oppilaskohtaisen tuen tarjoaminen on tärkeää etenkin oppimisvaikeuksista kärsiville lapsille. Tutkimukset osoittavat, että lapsen syrjäytyminen on estettävissä turvaamalla hänen menestymisensä koulussa.

Pelkät suositukset oppilasryhmien koosta eivät ole riittäviä. Siksi koululuokkien koolle on asetettava lakisääteinen yläraja. Oppilasryhmien koon rajaamisella koulujen työskentelyolosuhteita ja oppimistuloksia voidaan parantaa. Pienemmillä kouluryhmillä lasten pahoinvointia voidaan vähentää ja ehkäistä ennalta heidän syrjäytymistään.

Lakialoitteessa esitetään, että peruskoulutuksen oppilasryhmille asetetaan ylärajaksi alakoulun kahdella ensimmäisellä luokalla 16 oppilasta, alakoulun muilla luokilla 20 oppilasta ja yläkoulun luokilla 25 oppilasta ryhmää kohti. Tämän lisäksi kunnat tulee velvoittaa seuraamaan tilannetta kouluissa ja raportoimaan, miten lakia noudatetaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 30 §:n 2 momentti seuraavasti:

30 §

Oikeus saada opetusta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Opetusryhmät tulee muodostaa siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Perusopetuksessa opetusryhmän enimmäiskoko on alakoulun kahdella ensimmäisellä luokalla 16 oppilasta, alakoulun muilla luokilla 20 oppilasta ja yläkoulun luokilla 25 oppilasta ryhmää kohti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

_______________

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2009

 • Pauliina Viitamies /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Valto Koski /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Matti Kauppila /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Sari Palm /kd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Marko Asell /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Matti Saarinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Antti Kalliomäki /sd