LAKIALOITE 123/2003 vp

LA 123/2003 vp - Timo Soini /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä lakialoite on rinnakkaislakialoite hellituksen esitykselle HE 80/2003 vp.

Hallitus on antanut eduskunnalle osana valtion vuoden 2004 talousarviota budjettilakina esityksen alkoholi- ja alkoholijuomaverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan veroteknisten muutosten ohella muutosta verotaulukkoon siten, että alkoholijuomista perittävää veroa alennettaisiin tuotteesta ja sen alkoholipitoisuudesta riippuen 9,96—44,02 prosentilla. Suurimmat veronalennukset kohdistetaan väkeviin juomiin. Perusteluina erittäin huomattaville alkoholiveron kevennyksille esitetään Viron liittyminen Euroopan unionin jäseneksi tulevan vuoden toukokuussa ja siitä odotettava merkittävä alkoholijuomien tuonti sallittujen kiintiöiden puitteissa. Hallituksen mukaan veronkevennyksillä voitaisiin leikata tuonnin kasvua Virosta olennaisesti verrattuna tilanteeseen, jossa alkoholituotteiden hintaero maiden välillä olisi nykyisen suuruinen.

Perussuomalaisten mielestä hallituksen arvio alkoholijuomien matkustajatuomisten määrän räjähdysmäisestä kasvusta siinä tapauksessa, ettei Suomen alkoholiveroa lasketa lähemmäs Viron tasoa ja samalla tuotteiden hintatasoa Virosta, on liioiteltu. Tuonti tulisi varmasti lisääntymään, mutta ei oletetulla määrällä. Matkustajamäärän hallitus olettaa taas pysyvän nykyisellään, mikä on puolestaan mielestämme aliarvioitu oletus. Ongelma olisi lähinnä pääkaupunkiseutua ja Etelä-Suomea koskeva, sillä kustannukset lähteä omalla autolla tai tilauskuljetuksena hakemaan alkoholituotteita autolautalla Virosta nousisivat Keski- tai Pohjois-Suomesta käsin saavutettavaan säästöön verrattuna niin korkeiksi, että toiminnan kannattavuus olisi kyseenalaista. Alkoholin ns. trokaamista on aina harjoitettu, joten senkään suhteen ei tilanne olennaisesti muuttuisi. Se, mitä tilanteessa eniten tarvittaisiin, olisi tiukemmat säännökset ja valvonta nk. omaan käyttöön tuoduista alkoholimääristä sekä lisäresurssit tullille ja poliisille valvoa tuontia ja jälleenmyyntiä.

Hallituksen esittämät rajut alkoholiveron väkeviin alkoholijuomiin painottuvat alennukset toisivat mukanaan erittäin rajusti lisääntyvät alkoholin käytön aiheuttamat haittavaikutukset. Päihde-, sosiaali- ja terveysongelmat lisääntyisivät merkittävästi ja nopeasti. Niiden kerrannaisvaikutukset ja kustannukset ylittäisivät moninkertaisesti veronalennusten määrän ja kestäisivät pitkän aikaa. Tämän takia esitämmekin, että alkoholiveroa alennettaisiin huomattavasti hallituksen esittämää vähemmän ja tämän jälkeen veroa laskettaisiin tulevina vuosina viidellä prosentilla vuosittain siihen saakka, kunnes Suomen alkoholituotteiden hintataso olisi vertailukelpoinen muiden EU-jäseninä olevien naapurimaiden kanssa. Haluamme lisäksi, että suoritettavat veronkevennykset suosivat mietoja alkoholijuomia suhteessa enemmän kuin väkeviä eli juuri päinvastoin kuin hallitus omassa lakiehdotuksessaan esittää. Oluiden veron alennusprosentti olisi noin 20, muiden mietojen juomien 10 tai 15 ja väkevien samoin 15. Lakialoitteessa tuettaisiin sitä linjausta, jota maamme alkoholipolitiikassa on viime vuosina noudatettu eli on pyritty ohjaamaan kulutusta väkevistä alkoholijuomista mietoihin, kuten olueen ja viineihin. Hallituksen esittämät veromuutokset kääntäisivät politiikan päälaelleen suosiessaan ylivoimaisesti eniten väkevien juomien kulutusta.

Taloudelliset vaikutukset

Hallituksen esittämä alkoholiverotuksen kevennys vähentäisi veron tuottoa ensi vuonna 255 miljoonalla eurolla, minkä lisäksi esityksen perusteluissa mainitaan arvonlisäveron tuoton vähenevän toimenpiteen johdosta 33 miljoonalla eurolla eli yhteensä hallituksen alkoholiveron alennusten takia valtio menettäisi 288 miljoonan euron verotulot vuonna 2004.

Perussuomalaisten rinnakkaislakialoitteessa ehdotetut muutokset verotaulukkoon eivät merkitsisi merkittävää muutosta valtion verotuloihin, mutta veron tuotto kertyisi enemmän väkevistä alkoholijuomista. Olemme ottaneet myös hallituksen esitystä realistisemman kannan tuontimäärien kehitykseen siten, että olemme arvioineet matkustajamäärän kasvavan 15 prosentilla kuluvan vuoden tasosta noin 2,875 miljoonaan ja väkevien viinojen ja nk. välituotteiden tuontimäärien kasvavan samoin 50 prosenttia tämänhetkisistä keskimääräisistä tuontimääristä. Hallitus olettaa omissa laskelmissaan matkustajamäärän pysyvän nykyisessä noin 2,5 miljoonassa matkustajassa vuositasolla. Näin ollen on mielestämme realistista ennakoida, että alkoholiveron tuotto tulee laskemaan hallituksen talousarvioesityksessään olettamaa enemmän, jolloin perussuomalaisten esittämä taulukkomalli tuottaisi loppujen lopuksi valtiolle hieman enemmän verotuloja kuin hallituksen lakiehdotukseen sisältyvä verotaulukko.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) 3 §:n 3 ja 4 kohta sekä lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 kohta laissa 1026/1997 ja lain liitteenä oleva verotaulukko laissa 921/2001, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 308/1997 ja mainitussa laissa 1026/1997, uusi 3 a kohta sekä uusi 2 momentti, seuraavasti:

3 §

(Kuten HE)

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 22,70 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 4,54 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 114,35 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8,0 23. 166,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 8,0 mutta enintään 15 24. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit
— yli 15 mutta enintään 18 25. 212,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 364,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 600,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 1,68 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 43,0 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
muut 46. 43,0 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

  • Timo Soini /ps
  • Raimo Vistbacka /ps

​​​​