LAKIALOITE 123/2006 vp

LA 123/2006 vp - Tuija Nurmi /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kotiin palkatun henkilön palkkaukseen liittyvien menojen tulee olla kokonaan vähennyskelpoisia verotuksessa. Kun kotitaloudet voivat työllistää palkkaamalla kotiin apua, voivat perheet paremmin sovittaa yhteen työn ja perhe-elämän. Kotiin palkattu apu helpottaa niin lapsiperheiden elämää, työssä käyviä vanhempia kuin ikäihmisten kotitalouksiakin. Tällä pystytään vähentämään ns. harmaata taloutta, ja positiivisinta on, että nämä ns. harmaata työtä tehneet tulevat myös sosiaaliturvan piiriin. Lisäksi tämä rohkaisee ihmisiä käyttämään apua, ja sillä on siten myös työllistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 995/2000, 1273/2004 ja 1128/2005, uusi 5 momentti seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotiin palkatun henkilön palkkaukseen liittyvät menot voidaan kokonaisuudessaan vähentää verotuksessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

  • Tuija Nurmi /kok