LAKIALOITE 124/2004 vp

LA 124/2004 vp - Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 147/2004 vp). Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja nostettaisiin 20 000 eurosta 22 500 euroon. Esityksessä ei ole erikseen otettu huomioon vaikeavammaisten yrittäjien erityisasemaa.

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään. Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska pysyvää ratkaisua ei ole vielä saatu aikaan, erityislain jatkaminen vielä vuodella on perusteltua. Samalla sosiaali- ja terveysministeriön tulee pohtia, kuinka vaikeavammaisten yrittäjien asemaa voidaan jatkossa parantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1302/2003, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2005.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2004

  • Olavi Ala-Nissilä /kesk
  • Susanna Huovinen /sd
  • Kimmo Sasi /kok
  • Mika Lintilä /kesk
  • Arto Bryggare /sd
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Bjarne Kallis /kd
  • Iivo Polvi /vas
  • Eva Biaudet /r

​​​​