LAKIALOITE 124/2008 vp

LA 124/2008 vp - Jari Koskinen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan yksityistielain (358/1962) mukaan voidaan valtion varoista antaa avustusta autolla-ajokelpoisen yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen tietyin ehdoin. Avustuksen saamisen ehtona on, että asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai tie on pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloa.

Avustuksen kilometrirajoitus estää pysyvästi asuttujen talojen pääsyteiden perusparantamisen, koska useinkaan tiekunnilla ei ole tähän taloudellisia mahdollisuuksia. Esimerkkinä tällaisesta yksityistiestä on Hauhon kunnan Alvettulan kylässä sijaitseva silta, joka on välttämättömän kunnostuksen tarpeessa. Tiekunnalla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia tiellä olevan sillan suureen korjaukseen, eikä tie pituutensa takia (alle 1 km) kuulu voimassa olevan lain mukaiseen avustukseen. Kuitenkin Alvettulan sillasta on tullut pysyvän asutuksen ja sillan välittömässä läheisyydessä olevan uimarannan käyttäjille luonnollinen ja turvallinen pääsytie. Tämä taas osaltaan vähentää hieman kauempana olevan isomman sillan ruuhkaa, koska kevyt liikenne ja paikalliset autoilijat käyttävät tätä vanhaa siltaa. Koska isommalla sillalla kulkee muu liikenne, varsinkin raskas rekkaliikenne, on vanhan sillan käyttö paikallisille jalankulkijoille, pyöräilijöille ja muulle kevyelle liikenteelle sekä henkilöautoliikenteelle turvallisempi vaihtoehto.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/1962) 93 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1606/1995, seuraavasti:

93 §

Valtion varoista voidaan valtion talousarviossa olevien tähän tarkoitukseen osoitettujen määrärahojen rajoissa antaa vuosittain avustusta sellaisen autolla-ajokelpoisen yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2008

  • Jari Koskinen /kok

​​​​