LAKIALOITE 125/2003 vp

LA 125/2003 vp - Raimo Vistbacka /ps ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tämä on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle laiksi ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 53/2003 vp). Hallitus esittää budjettilakeihin kuuluvassa lakiehdotuksessaan, että veroa korotettaisiin vuoden 2004 verotuksessa kymmenellä eurolla molemmissa maksuluokissa. Korotus perustuu hallituksen esityksen perustelujen mukaan pelkästään valtiontaloudellisiin syihin, eli sillä halutaan paikata verokertymää tuloveron ja muiden verojen kevennysten aiheuttamien verotulojen menetysten takia. Autot ja autoilu ovat yleensä saaneet toimia valtiovallan lypsylehmänä silloin, kun on tarvittu lisää verotuloja kasvaneille menoille ja muille verotulojen menetyksille. Näin on siis laita tälläkin kertaa.

Kuluvana vuonna tullaan Suomessa ensirekisteröimään arvion mukaan noin 156 000 henkilöautoa ja tämän lisäksi käytettynä maahan tuodaan ennen vuotta 1994 käyttöön otettuja autoja noin 16 500 kappaletta. Näin ollen korkeampaan ajoneuvoveroluokkaan kuuluvien autojen määrä tulee kasvamaan tänä vuonna yli 170 000 autolla. Tämä merkitsee veron tuoton nousemista 1 100 miljoonaan euroon. Se on noin 350 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa on ennustettu. Myös ensi vuodelle on ennustettu vähintään samansuuruista uusien tai uudehkojen autojen rekisteröintiä. Näin ollen ajoneuvoveron ns. fiskaalinen tuotto tulee joka tapauksessa kasvamaan huomattavasti, kun autokanta uusiutuu ja vanhimpia, alempaan maksuluokkaan kuuluvia ajoneuvoja poistuu käytöstä. Tämä huomioon ottaen maksun korotus ei ole perusteltua edes valtiontaloudellisista syistä.

Suomen tiestö on jo vuosikymmenen ajan kunnoltaan heikentynyt ja kehitys näyttää jatkuvan samana, ellei tiestön kunnon parantamiseen osoiteta lisää varoja valtion talousarviossa. Näin ei ole ainakaan hallituksen eduskunnalle antamassa vuoden 2004 talousarviossa laita, vaan päinvastoin rahoitusvaje syvenee edelleen. Perussuomalaisten mielestä ajoneuvovero on harvaan asutulla maaseudulla asuvien kannalta polttoaineveroa oikeudenmukaisempi veromuoto, mutta sen tuotto tulisi ohjata "korvamerkittynä" rahana tiestön kunnon parantamiseen. Kun näin meneteltäisiin, voisivat myös perussuomalaiset olla hyväksymässä ajoneuvoveron varovaista korottamista, mutta ennen kuin näin menetellään, vastustamme maksun korottamista. Edellä olevan perusteella katsomme, että maksun taso tulisi säilyttää käytännössä ennallaan, ja siksi esitämme lakiteknisistä syistä sen nimellistä yhden euron suuruista alentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvoverosta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1111/1996) 6 §, sellaisena kuin se on laissa 928/2001, seuraavasti:

6 §

Ajoneuvoveron määrä

Ajoneuvoveron määrä on 83 euroa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1994, ja 116 euroa ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2003

  • Raimo Vistbacka /ps
  • Timo Soini /ps

​​​​