LAKIALOITE 125/2004 vp

LA 125/2004 vp - Antti Kaikkonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan, että opintotuen asumislisän vuokrakattoa nostettaisiin 214,44 eurosta 252 euroon kuukaudessa.

Opintotukea maksetaan Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia opintoja, jotka kestävät yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotukena myönnetään opintorahaa, asumislisää sekä opintolainan valtiontakaus. Asumislisään on oikeutettu opiskelija, joka asuu vuokra- tai asumisoikeusasunnossa. Asumislisään ei kuitenkaan ole oikeutettu opiskelija, joka asuu vanhempansa luona tai samassa asunnossa oman tai puolisonsa lapsen kanssa. Asumislisään ei myöskään ole oikeutettu henkilö, joka asuu puolisonsa omistamassa asunnossa taikka olisi oikeutettu maksuttomaan asuntolapaikkaan, ellei ole erityisen painavia syitä sille, että opiskelija ei voi ottaa asuntolapaikkaa vastaan.

Asumislisä voidaan kuitenkin myöntää sellaisen asunnon asumismenoihin, joka on vuokrattu opiskelun vuoksi ja sijaitsee muulla paikkakunnalla kuin perheen vakituinen asunto. Ulkomailla opiskelevalla on myös oikeus asumislisään samoin edellytyksin kuin Suomessa opiskelevallakin.

Opintotuen asumislisän määrästä säädetään opintotukilain 14 a §:ssä. Asumislisän määrä on 80 prosenttia kuukausivuokrasta, käyttövastikkeesta taikka niihin rinnastettavista vuokrasopimuksen tai asumisoikeussopimuksen mukaisista kiinteän suuruisista kuukausittaisista asumismenoista. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 214,44 euron ylittävältä osalta. Opiskelijan osuus asumismenoista saadaan jakamalla koko asunnon asumismenot asukkaiden lukumäärällä, jollei erityisestä syystä hyväksytä muuta jakoperustetta.

Jos opiskelija asuu vanhemmaltaan vuokraamassaan tai vanhempansa omistamassa asunnossa, asumislisän määrä on enintään 58,87 euroa kuukaudessa. Kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisän määrä on 58,87 euroa kuukaudessa. Ulkomailla opiskelevan asumislisän määrä on 180,80 euroa kuukaudessa.

Asumislisää saavien opiskelijoiden keskimääräinen vuokra Kelan opintoetuustilaston 2002/03 mukaan oli 253 euroa kuukaudessa. Asumiskustannukset ovat yli 70 prosentilla opiskelijoista korkeammat kuin asumislisän vuokrakatto. Asunto on opiskelun perusedellytyksiä, minkä vuoksi jokaisen opiskelijan on sellainen hankittava. Korkean vuokratason vuoksi opiskelijoiden on yleensä turvauduttava töiden tekoon, jotta he kykenisivät maksamaan korkeat vuokransa.

Näillä perusteilla lakialoitteessa ehdotetaan, että muutetaan opintotukilain 14 a §:n 1 momentti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 14 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 734/2001, seuraavasti:

14 a §

Asumislisän määrä

Asumislisän määrä on 80 prosenttia kuukausivuokrasta, käyttövastikkeesta taikka niihin rinnastettavista vuokrasopimuksen tai asumisoikeussopimuksen mukaisista kiinteän suuruisista kuukausittaisista asumismenoista. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Opiskelijan osuus asumismenoista saadaan jakamalla koko asunnon asumismenot asukkaiden lukumäärällä, jollei erityisestä syystä hyväksytä muuta jakoperustetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2004

  • Antti Kaikkonen /kesk

​​​​