LAKIALOITE 125/2010 vp

LA 125/2010 vp - Raija Vahasalo /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta (1039/1997) oikeuttaa kuntoutukseen lain soveltamisalassa määritellyt henkilöt. Laissa on määritelty 8 kohtaa, joiden mukaan kuntoutusta voi saada. Tällä lakialoitteella ehdotetaan lisättäväksi yhdeksäs kohta, joka koostuu vuosien 1939—1945 sotien aikana maanpuolustustyötä kotirintamalla tehneistä ihmisistä.

Lakiin rintamaveteraanien kuntoutuksesta (1184/1988) on tehty lisäys (1227/1993), jonka nojalla rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua kuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Oikeus kuntoutukseen olisi välttämätöntä lisätä myös kotirintamalla palvelleille. Lain muutoksella lisättäisiin kotirintamalla palvelleiden tasapuolista kohtelua ja poistettaisiin eriarvoisuutta. Tämä olisi välttämätöntä, sillä eduskunta edellytti lakia hyväksyessään, että hallitus selvittää mahdollisuuksia parantaa ilman rintamaveteraanitunnuksia olevien, vuosien 1939—1945 sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleiden henkilöiden asemaa sekä kuntoutuksen riittävyyttä ja säännöllisyyttä.

Suomen täyttäessä 94 vuotta on tätä lakia koskevien naisten ja miesten keski-ikä 89 vuotta. Kyseessä on siis varsin pieni ja pienenevä ryhmä, jota nyt viimeistään tulee muistaa. Lisäksi on olemassa muitakin ryhmiä, joiden kohdalla on syytä arvioida kuntoutuksen järjestämistä tämän lain pohjalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain (1039/1997) 1 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 984/2004, uusi 9 kohta seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kuntoutusta voi saada:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 ) se, joka on vuosien 1939—1945 välisenä aikana suorittanut maanpuolustustyötä kotirintamalla aviopuolisona tai palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena muistomitalin saaneena.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

  • Raija Vahasalo /kok

​​​​