LAKIALOITE 128/2001 vp

LA 128/2001 vp - Antti Rantakangas /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 23 d §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain (364/1963) 23 d §:n 1 momenttia siten, että erityishoitorahan piiriin kuuluisivat myös ne vanhemmat, joiden lapsi osallistuu kehitysvammaneuvolassa tai erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämässä laitoksessa kehitysvammaiselle lapselle annettavaan hoitoon tai kuntoutukseen. Aloitteen mukaisesti erityishoitorahaan olisivat oikeutettuja vanhemmat, jotka osallistuvat lapsensa sairauden tai vamman vuoksi hoitojaksolle, jonka lääkäri katsoo välttämättömäksi.

PERUSTELUT

Erityishoitorahan myöntämisen edellytyksenä nykyisessä lainsäädännössä on, että vanhempi osallistuu lapsensa sairauden tai vamman vuoksi annettavaan hoitoon tai kuntoutukseen sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla ja lasta hoitava lääkäri katsoo osallistumisen tarpeelliseksi (sairausvakuutuslain 23 d §). Seitsemän vuotta täyttäneen lapsen osalta edellytetään lisäksi, että sairaus tai vamma on vaikea; valtioneuvoston päätöksen mukaisesti vaikea kehitysvammaisuus täyttää edellä mainitut edellytykset.

Nykyisen lainsäädännön perusteella esim. Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiirin Tahkokankaan palvelukeskuksen palveluita käyttävät kehitysvammaisten lasten vanhemmat eivät saa erityishoitorahaa joutuessaan olemaan poissa työstä kehitysvammaisten lasten osastojaksojen aikana. Perheiden erityishoitorahahakemukset on hylätty sosiaalivakuutuslautakunnassa, koska kyseessä ei ole lapselle sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla lapsen sairauden tai vamman vuoksi annettu hoito (23 d § 1 momentti 1 kohta).

Ministerit Perho ja Soininvaara ovat vastanneet Tahkokankaan tilanteeseen kansanedustajien kirjallisissa kysymyksissä (KK 197/2000 vp, KK 670/2001 vp) seuraavasti: "Sairausvakuutuslain 23 d §:n 1 momentin 3 kohdassa erityishoitorahan suorittamisen edellytyksenä ei ole tietty sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssin tai muun kuntoutustoiminnan järjestämispaikka. Järjestämispaikka voisi hyvin olla esimerkiksi kehitysvammaneuvola tai erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämä laitos. Tällaisen kurssin ajalta voidaan erityishoitorahaa suorittaa." Nykyisen lainsäädännön mukaan Tahkokankaan palvelukeskuksen palveluita käyttävät kehitysvammaisten lasten vanhemmat eivät saa erityishoitorahaa ministerien mainitseman lainkohdan perusteella. Sosiaalilautakunnan kielteisestä päätöksestä perheet ovat hakeneet muutosta tarkastuslautakunnalta, jonka päätökseen ei saa hakea muutosta. Tarkastuslautakunnassa hakemukset on edelleen hylätty perusteella, ettei kyseessä ole ollut lakiin perustuvalle lapsen sairauden tai vamman vuoksi järjestetylle sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille tai muuhun niihin rinnastettavaan lakiin perustuvaan kuntoutustoimintaan osallistuminen (23 c ja 23 d §).

Edellä mainittujen tosiasioiden perusteella on ilmeisen selvää, että sairausvakuutuslaissa 23 d §:n 1 momentin 1 kohta erityishoitorahan suorittamisesta on selvä epäkohta ja vaatii tarkennusta, jossa otetaan huomioon myös kehitysvammaneuvolat tai erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämät laitokset kehitysvammaiselle lapselle annettavasta hoidosta tai kuntoutuksesta. Lain muutoksella parannetaan vanhempien mahdollisuuksia osallistua kehitysvammaisten lastensa hoidon kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Kyseessä on ensisijaisesti vanhempien oikeus osallistua lastensa kehitykseen sekä samalla lapsen hoidon, koulunkäynnin ja koko elämän suunnitteluun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 23 d §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/1963) 23 d §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1255/1989, seuraavasti:

23 d §

Erityishoitorahaa suoritetaan, jos vakuutettu

1) osallistuu sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla lapsensa sairauden tai vamman vuoksi annettavaan hoitoon tai kuntoutukseen taikka kehitysvammaneuvolassa tai erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämässä laitoksessa kehitysvammaiselle lapselle annettavaan hoitoon tai kuntoutukseen ja lasta hoitava lääkäri katsoo osallistumisen tarpeelliseksi. Seitsemän vuotta täyttäneen lapsen osalta edellytetään lisäksi, että sairaus tai vamma on vaikea;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3) osallistuu lakiin perustuvalle lapsensa sairauden tai vamman vuoksi järjestetylle sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille tai muulle hoitojaksolle, jonka osalta lääkäri katsoo vanhemman läsnäolon välttämättömäksi taikka muuhun niihin rinnastettavaan lakiin perustuvaan kuntoutustoimintaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2001

 • Antti Rantakangas /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Hannu Aho /kesk

​​​​