LAKIALOITE 128/2004 vp

LA 128/2004 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Valtioneuvoston selonteon mukaan puolustusvoimissa on meneillään johtamis- ja hallintorakenteen uudistaminen. Toteuttaminen tapahtuu lakkauttamalla nykyiset maanpuolustusalueet ja sotilasläänit ja perustamalla 7 uutta sotilaslääniä. Varikkokentässä toteutetaan aiemmin päätetyt lakkauttamis- ja yhdistämistoimet. Helsingistä Turkuun tulee siirrettäväksi Merivoimien Esikunta ja Mikkeliin perustetaan Maavoimien Esikunta. Lisäksi tullaan vielä eri päätöksellä lakkauttamaan 4 joukko-osastoa.

Selontekojen päätöksiä on aiemmin perusteltu puolustus- ja turvallisuuspoliittisilla tekijöillä. Nyt osa esityksistä on tehty alue- ja yhteiskuntapoliittisin perustein sekä valtioneuvoston alueellistamispäätöksen pohjalta. Päätösten toteuttaminen johtaa 1 200 henkilön vähentämiseen ja satojen henkilöiden, etupäässä upseereiden, siirtymiseen paikkakunnalta toiselle. Upseerien näkökulmasta kyseessä on lakiin perustuva siirtovelvollisuus. Tällä hetkellä jo yli 500 upseeria asuu siirtovelvollisena pakosta erossa perheestään.

Selonteon toimenpiteiden toteuttaminen tulee lisäämään erillään asuvien määrää huomattavasti. Perheet eivät pysty muuttamaan uudelle paikkakunnalle kokonaisina. Syitä on lukuisia. Valtion asuntopolitiikka on aiheuttanut kymmenien, jopa satojen prosenttien korotukset puolustusvoimien työsuhdeasuntojen vuokriin, ja työsuhdeasuntojen määrä on vähentynyt yli 7 000:sta nykyiseen 2 800:aan. Lasten koulunvaihtomahdollisuus nykyisessä kurssimuotoisessa opiskelussa on miltei mahdotonta. Puolison työnsaantimahdollisuudet siirron yhteydessä ovat olemattomat. Omistusasunnon vaihtaminen on vaikeaa, ja joka tapauksessa sekin aiheuttaa melkoiset varainsiirtovero- ja muut kustannukset.

Joukkojen lakkauttamiset ja siirrot aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia puolustusvoimien henkilöstölle. Nykyiset muutto- ja erilläänasumiskorvaukset kattavat vain murto-osan niistä todellisista kustannuksista, joita pakkosiirto aiheuttaa. Nekin on osittain pantu verolle, vaikka ne on tarkoitettu korvaamaan ne ylimääräiset kustannukset, joita pakkosiirto aiheuttaa. Lisäksi verotuskäytäntö on varsin erilaista paikkakunnasta riippuen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) uusi 70 a § seuraavasti:

70 a §

Puolustusvoimien siirtovelvollisille maksettava etuus

Veronalaista tuloa ei ole oikeus etuuteen, joka maksetaan henkilölle, joka siirtovelvollisena puolustusvoimien työntekijänä joutuu työtehtäviensä vuoksi siirtymään toiselle paikkakunnalle tai asumaan erossa perheestään toisella paikkakunnalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2004

  • Tuija Nurmi /kok
  • Jari Vilén /kok
  • Irja Tulonen /kok
  • Arto Satonen /kok
  • Timo Soini /ps
  • Aulis Ranta-Muotio /kesk
  • Seppo Lahtela /kesk
  • Matti Kauppila /vas
  • Risto Kuisma /sd
  • Anne Holmlund /kok