LAKIALOITE 13/2005 vp

LA 13/2005 vp - Sari Sarkomaa /kok ym.

Tarkistettu versio 2.1

Laki lastensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnalle

Aloitteessa esitetään lastensuojelulakia (683/1983) muutettavaksi lasten sijaishuoltoa järjestettäessä siten, että ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on aina selvitettävä sukulaisten ja muiden lapselle läheisten ihmisten mahdollisuudet osallistua lapsen tukemiseen, ottaa lapsi luokseen asumaan taikka perhehoitoon.

Suomalaisessa lastensuojelussa on osittain muodostunut käytäntö, jossa lasten sijoituksessa kodin ulkopuolelle lähtökohtana on sijoitus vieraaseen perheeseen. Nykyisin vähemmän kuin joka kymmenes lasten sijoituksista kodin ulkopuolelle tehdään sukulaisperheisiin. Stakesin selvityksen mukaan on jopa olemassa kuntia, joissa on tehty päätös, että sukulaisille ei lähtökohtaisesti huostaanottotapauksissa lapsia anneta. Pyrkimys kaiken hoitotyön virallistamiseen ja ammatillistamiseen on muodostumassa liian vahvaksi laintasoisen ohjauksen puuttuessa.

Sijoituspäätöksen perustana on aina oltava lapsen etu. Asia ei saa olla kiinni siitä, missä kunnassa lapsi asuu, tai jonkun viranomaisen haluttomuudesta toimia totutusta poikkeavalla tavalla. Nykyinen lainsäädäntö ei turvaa lapsen etua riittävästi. Tämän vuoksi hallituksen on pikaisesti valmisteltava muutos lastensuojelulakiin.

Sukulaissijoitukset on viranomaisten taholta monesti koettu ongelmaksi, koska lapsen lähipiiri tarvitsee sijoitustapauksissa aivan erilaista tukea ja ohjausta kuin ulkopuoliset tukiperheet. Lapsen huostaanoton aiheuttanut tilanne — esimerkiksi äidin tai isän kuolema, vakava mielenterveyden häiriö tai päihdeongelma — voi olla hyvin vaikea asia myös sukulaiselle, joka ottaa lapsen huoltoonsa. Lapsen edun arviointi on myös monessa tapauksessa ristiriitaisten tietojen vuoksi vaikeaa. Tämä ei kuitenkaan saa olla esteenä sukulaissijoituksille.

Ruotsissa keskustelu sukulaisperheiden asemasta lasten sijoituksissa kodin ulkopuolelle virisi 1990-luvun puolivälissä. Ruotsissa onkin ollut vuodesta 1999 asti voimassa säädös, joka velvoittaa viranomaiset selvittämään aina ensin sukulaissijoituksen mahdollisuudet, ennen kuin lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle. Suomeen tarvitaan vastaava säädös. Kirjavat viranomaiskäytännöt tai osaamisen puute eivät saa olla esteenä sukulaissijoituksille.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lastensuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 5 päivänä elokuuta 1983 annettuun lastensuojelulakiin (683/1983) uusi 16 a § seuraavasti:

16 a §

Sukulaissijoituksen ensisijaisuudesta

Lapsen sijaishuoltoa järjestettäessä on aina ensin selvitettävä sukulaisten ja muiden lapselle läheisten ihmisten mahdollisuudet osallistua lapsen tukemiseen, ottaa lapsi luokseen asumaan taikka perhehoitoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2005

 • Sari Sarkomaa /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Pehr Löv /r
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Minna Sirnö /vas
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Tuija Brax /vihr