LAKIALOITE 130/2004 vp

LA 130/2004 vp - Jan Vapaavuori /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa esitetään osakeyhtiölain muuttamista siten, että julkiset osakeyhtiöt saisivat nykyisen 5 prosentin enimmäismäärän sijasta hankkia omia osakkeitaan enintään 10 prosenttia yhtiön osakkeiden nimellisarvosta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä suhteessa osakepääomaan tai kaikkien osakkeiden äänimäärään.

PERUSTELUT

Julkinen osakeyhtiö voi hankkia omia osakkeitaan osakeyhtiölain 7 luvussa mainittujen säännösten perusteella. Hankkiminen on mahdollista yhtiökokouksen päätöksellä voitonjakokelpoisilla varoilla. Hankkimisella voidaan esimerkiksi varautua tuleviin yritysjärjestelyihin tai valmistella yhtiökokouksen osakeperusteisen kannustinjärjestelmän täytäntöönpanoa.

Osakeyhtiölain muutoksella parannetaan suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden toimintaedellytyksiä. Ehdotus parantaa suomalaisen yhtiöoikeuden kilpailukykyä lisäämällä joustavuutta. Muutoksella voidaan parantaa osakkeiden likviditeettiä ja siten saada yritysten arvostus paremmin vastaamaan niiden oikeaa arvoa. Muutoksen ansiosta yritysten hallinnolliset kustannukset alentuvat ja yritysten pidemmän aikavälin suunnittelu helpottuu, koska osakkeiden hankinta voitaisiin 10 prosentin enimmäismäärään saakka käsitellä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

EY:n pääomadirektiivin 19 artiklassa on yhteisön tasolla säännelty omien osakkeiden hankintaa. Direktiivin 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan hankittavien osakkeiden nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo ei saa olla enemmän kuin 10 prosenttia merkitystä pääomasta laskettaessa yhtiön tai sen lukuun hankittujen osakkeiden yhteismäärä. Suomessa voimassa olevan osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n mukaan mainittu raja on kuitenkin vain 5 prosenttia.

Lakialoite on täten yhdenmukainen EY-oikeudesta aiheutuvien vaatimusten kanssa. Ehdotus on mainitun prosenttirajan osalta myös yhdenmukainen osakeyhtiölakityöryhmän mietinnön kanssa, joka sai lausuntokierroksella pelkästään myönteistä palautetta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

osakeyhtiölain 7 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 7 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 145/1997, seuraavasti:

7 luku

Omat osakkeet

6 §

Yksityinen osakeyhtiö ei saa hankkia kaikkia omia osakkeitaan. Julkisessa osakeyhtiössä 3 §:ssä tarkoitettua päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei saada tehdä siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan jälkeen on yli kymmenen prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2004

  • Jan Vapaavuori /kok