LAKIALOITE 130/2008 vp

LA 130/2008 vp - Jari Koskinen /kok 

Tarkistettu versio 2.0

Laki ulosottokaaren 4 luvun 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Elinkeinoa harjoittavan luonnollisen henkilön toistuvasta elinkeinotulosta ulosmitataan pääsääntöisesti 1/6. Ulosmitattava summa määritellään elinkeinonharjoittajan arvonlisäverollisesta bruttotulosta. Ulosottokaaren luonnollisen henkilön ulosmitattavan elinkeinotulon perustetta tulisi muuttaa siten, että ulosmittaus tehtäisiin arvonlisäverottomasta elinkeinotulosta.

Elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö on nykysäännösten mukaan eriarvoisessa asemassa verrattuna palkansaajaan, jolta ulosmittaus suoritetaan nettopalkasta. Jotta ulosottotilanteessa luonnollinen elinkeinoa harjoittava henkilö saisi tasa-arvoisemman kohtelun palkansaajan kanssa, tulisi elinkeinonharjoittajan tulon ulosottoperuste määritellä arvonlisäverottomasta elinkeinotulosta. Arvonlisävero on elinkeinonharjoittajan veroviranomaisille tilitettävä ns. läpikulkuvero, jonka vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä tulo on todellista, tuloveron perusteena olevaa elinkeinotuloa. Arvonlisäverottoman elinkeinotulon määritelmä helpottaisi myös ulosottoviranomaisia ottamaan lähtökohdaksi tämän tulon, sillä vaikka viranomaisilla on suurikin mahdollisuus määritellä ja sovitella ulosmitattavaa summaa, niin pääsääntöisesti ulosottoperusteeksi otetaan arvonlisäverollinen elinkeinotulo.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ulosottokaaren 4 luvun 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä kesäkuuta 2007 annetun ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 64 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti:

4 luku

Ulosmittaus

64 §

Luonnollisen henkilön toistuva elinkeinotulo

Jos velallinen on elinkeinoa harjoittava luonnollinen henkilö, hänen saamastaan toistuvasta arvonlisäverottomasta elinkeinotulosta jätetään ulosmittaamatta viisi kuudesosaa. Velalliselle voidaan jättää:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2008

  • Jari Koskinen /kok

​​​​