LAKIALOITE 131/2007 vp

LA 131/2007 vp - Päivi Räsänen /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan muutettavaksi hedelmöityshoidoista annetun lain (1237/2006) 38 §:n siirtymäsäännöstä siten, että ennen lain voimaantuloa hedelmöityshoidossa käytettäviksi varastoituja alkioita saadaan edelleen käyttää sellaisen naisen hedelmöityshoidossa, jonka munasolua on käytetty alkion tuottamisessa tai jonka hedelmöityshoitoa varten alkio on varastoitu. Hoitoa saava voi myös luovuttaa ennen lain voimaantuloa hoitoaan varten tuotetun alkion.

PERUSTELUT

Syyskuussa voimaan tulleen hedelmöityshoitolain mukaan voidaan pakastettuja alkioita, jotka on ennen lain voimaantuloa saatu aikaan tuntemattoman luovuttajan sukusolusta, käyttää vain kolmen vuoden siirtymäaikana. Käyttö on sallittua ainoastaan siinä tarkoituksessa, että aiemmin hedelmöityshoidon tuloksena syntyneelle hoitoa saavan lapselle syntyisi biologinen täyssisarus. Anonyymiluovutusten lopettamisen vuoksi tehdyn rajoituksen vuoksi monen lapsettomuudesta kärsivän parin henkilökohtaiseen hoitoon tarkoitetut, jo olemassa olevat alkiot on tuhottava. Alkioiden vanhempina itseään pitävät henkilöt eivät hyväksy alkioiden tuhoamista. Eräs äiti ilmaisi asian näin: "Ainakin minulle alkiot ovat jo rakkaita lapsiani. Joka kajoaa niihin, on silmissäni murhaaja."

Hedelmöityshoitoklinikat ovat ilmaisseet huolensa myös siitä, ettei laissa ole säädetty, kenen tehtävä alkioiden tuhoaminen on. Henkilökunta ei ole halukas tehtävää hoitamaan vaan pitää sitä eettisesti ongelmallisena. Pakasteessa olevat alkiot on tuotettu kalliiden ja vaikeiden hoitojen avulla, ja ne ovat elinkykyisiä. Hoidoissa käytettynä niistä voisi syntyä lapsi.

Hedelmöityshoitolain 38 §:ssä säädetty kolmen vuoden siirtymäaika ei ole alkioiden käytön kannalta riittävä, ja sitä on pikaisesti arvioitava uudelleen. Lainsäätäjään kohdistuvista odotuksista kertoo se, että esimerkiksi TYKSin Naistenklinikalla ei alkioiden tuhoamiseen ole ryhdytty vaan tilannetta seurataan (Suomen Lääkärilehti 35/2007). Lainvalmistelussa ei ole osattu erottaa tuntemattomasta luovuttajasta lähtöisin olevien sukusolujen ja alkioiden kohtelua toisistaan. Alkanut ihmiselämä edellyttää toisenasteista suojelua ja kunnioitusta kuin pelkän siittiön tai munasolun kohdalla. Laki ei saa pakottaa tuhoamaan yhtään ihmisalkiota.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun hedelmöityshoitolain (1237/2006) 38 §:n 1 momentin johdantokappale ja

lisätään 38 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

38 §

Siirtymäsäännökset

Sukusoluja, jotka on luovutettu ennen tämän lain voimaantuloa hedelmöityshoitoa varten, saadaan käyttää hedelmöityshoidossa vain:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alkioita, jotka on luovutettu tai varastoitu hedelmöityshoidossa käytettäviksi ennen tämän lain voimaantuloa, saadaan lain voimaantulon jälkeen käyttää sellaisen naisen hedelmöityshoidossa, jonka munasolua on käytetty alkion tuottamisessa tai jonka hedelmöityshoitoa varten alkio on varastoitu. Hoitoa saava voi luovuttaa ennen lain voimaantuloa hoitoaan varten tuotetun alkion.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2007

  • Päivi Räsänen /kd