LAKIALOITE 133/2004 vp

LA 133/2004 vp - Tuula Väätäinen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Uudessa lokakuun 2004 alusta voimaan tulleessa laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta työnantajalle sekä työhön otettaessa että työsuhteen aikana. Samanaikaisesti on tullut voimaan valtion virkamieslain muutos, johon on otettu uudistuksesta johtuvat viittaussäännökset lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä.

Lakialoitteessa ehdotetaan eduskunnan virkamieslakiin sisällytettäväksi sääntely, jonka nojalla virkaa tai määräaikaista virkasuhdetta hakeva voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä.

Lisäksi aloitteessa ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta velvoittaa eduskunnan virkamies toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus työnantajalle.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

PERUSTELUT

Uusi laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) on tullut voimaan 1 päivänä lokakuuta 2004. Laissa säädetään muun muassa huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen käsittelystä. Säädetyn lain tavoitteisiin kuuluu huumeeton työpaikka.

Uudessa lainsäädännössä lähdetään siitä, että työnhakija tai työntekijä toimittaa itse työnantajalle huumausainetestiä koskevan todistuksen. Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta työhön otettaessa säädetään yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 7 §:ssä. Kyseisen lain 8 § sääntelee puolestaan huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamista työsuhteen aikana.

Valtion virkamieslain 8 b §:ään on uudistuskokonaisuudessa lisätty säännös, jonka mukaan virkaa hakeva voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkaan nimittämisen edellytyksenä (763/2004). Samalla valtion virkamieslain 19 §:ää on täydennetty siten, että oikeudesta velvoittaa virkamies toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus on voimassa, mitä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 8 §:ssä säädetään.

Laissa eduskunnan virkamiehistä (1197/2003) säädetään eduskunnan virkamiehistä ja virkasuhteista sekä virkamiesten palvelussuhteen ehtojen määräytymisestä ja työrauhan turvaamisesta. Aloitteessa ehdotetaan myös eduskunnan virkamieslakiin otettavaksi valtion virkamieslain tapaan säännökset huumausainetestiä koskevan todistuksen toimittamisesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan eduskunnan virkamiehistä 19 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1197/2003) 14 ja 24 § seuraavasti:

14 §

Virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä on, että henkilö antaa asianomaisen viraston pyynnöstä virkasuhteen hoidon kannalta tarpeellisia terveydellisiä tietoja sekä osallistuu lisäksi tarvittaessa tarkastuksiin ja tutkimuksiin asian selvittämiseksi. Virkaa tai määräaikaista virkasuhdetta hakenut voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä. Tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuneet kustannukset suoritetaan asianomaisen eduskunnan viraston varoista.

24 §

Virkamies on velvollinen työnantajan pyynnöstä antamaan tälle virkasuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiä terveydellisiä tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on välttämätöntä tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi. Oikeudesta velvoittaa virkamies toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus on voimassa, mitä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 8 §:ssä säädetään. Työnantajan määräämistä tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvat kustannukset soritetaan asianomaisen eduskunnan viraston varoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

 • Tuula Väätäinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Esko Kurvinen /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Matti Väistö /kesk