LAKIALOITE 135/2007 vp

LA 135/2007 vp - Antti Kaikkonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa pitäisi ottaa käyttöön niin sanottu liikuntavähennys, jolla laajennettaisiin liikuntapalvelujen käytön tukea nykyistä laajemmalle. Liikuntavähennyksen avulla yksityishenkilö saisi kotitalousvähennyksen tapaan vähentää terveyttä edistävän palvelun kulut ansiotuloveroistaan. Esimerkkinä voisivat olla esimerkiksi kuntosalimaksut ja erilaiset liikuntamaksut. Tällä hetkellä käytössä on niin sanottu liikuntaseteli, jolla tarkoitetaan verotuksessa työnantajan kustantamaa lipuketta tai korttia, jolla työntekijä voi maksaa käyntinsä sellaisessa liikuntapaikassa, joka hyväksyy liikuntasetelin maksuvälineeksi. Liikuntaseteli on nykymuodossaan työntekijälle tarkoitettu henkilökohtainen verovapaa etu. Liikuntaseteli on hyvä etu, mutta vain suhteellisen pienen joukon käytössä. Tämän lakialoitteen liikuntavähennyksen tarkoituksena on kannustaa nykyistä laajempaa ihmisjoukkoa käyttämään erilaisia liikuntapalveluja oman terveytensä edistämiseksi. Samalla lisääntyvä liikuntapalvelujen kysyntä parantaisi työllisyyttä. Liikunnan oleellisella lisääntymisellä on paitsi myönteisiä kansanterveydellisiä, myös myönteisiä kansantaloudellisia vaikutuksia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n, 127 b §:n ja 127 c §:n otsikko sekä 127 c §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 127 a §:n otsikko laissa 995/2000, 127 b §:n otsikko laissa 1162/2002, 127 c §:n otsikko mainitussa laissa 995/2000 ja 127 §:n 1 momentti laissa 1115/2005,

lisätään 127 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 995/2000 ja laeissa 1273/2004, 1128/2005 ja 1218/2006, uusi 6 ja 7 momentti, ja 127 b §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1162/2002, 1273/2004 ja 1218/2006, uusi 4 kohta, seuraavasti:

127 a §

Kotitalous- ja liikuntavähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan ostamistaan liikuntapalveluista (liikuntavähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen liikuntapalvelujen osto. Vähennys on enintään 1 200 euroa vuodessa. Vähennykset myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

Liikuntavähennystä ei myönnetä, jos välittömästi samaa palvelua varten on saatu liikuntaseteli.

127 b §

Kotitalous- ja liikuntavähennyksen peruste

Verovelvollinen saa vähentää:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) liikuntavähennykseen oikeuttavan palvelun ostosta ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitetulle ennakkoperintärekisteriin merkitylle veronlaista toimintaa harjoittavalle maksetusta maksusta 60 prosenttia.

127 c §

Kotitalous- ja liikuntavähennyksen tekeminen

Kotitalousvähennys ja liikuntavähennys vähennetään ensisijaisesti valtion tuloverosta. Vähennys tehdään ansiotuloista ja pääomatuloista suoritettavista veroista verojen määrien suhteessa. Ansiotuloista menevästä verosta vähennys tehdään muiden vähennysten jälkeen ennen alijäämähyvitystä. Siltä osin kuin vähennys ylittää valtion tuloveron määrän, se tehdän kunnallisverosta, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta ja kirkollisverosta näiden verojen suhteessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2007

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Merja Kyllönen /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd

​​​​