LAKIALOITE 137/2004 vp

LA 137/2004 vp - Tuija Nurmi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työehtosopimuslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Viime aikoina on kuljetusalalla toimeenpantu lakkoja, vaikka ne on todettu työtuomioistuimessa työehtosopimuslain vastaisina laittomiksi. Työtuomioistuimen päätöksellä ei ole lakkoja ennaltaehkäisevää vaikutusta. Syynä tähän on se, että voimassa olevan työehtosopimuslain perusteella tuomittavat hyvityssakot matalan tasonsa vuoksi ovat merkityksettömiä työtaistelujen toimeenpanijoille. Toisaalta ne eivät ole missään suhteessa työtaisteluilla aiheutettaviin vahinkoihin.

Työehtosopimuslain perusteella tuomittavan hyvityssakon enimmäismäärää tuleekin nostaa niin, että sillä olisi selkeää ennaltaehkäisevää merkitystä työtaistelun toimeenpanijalle ja että se myös ottaisi laittoman työtaistelun aiheuttaman taloudellisen menetyksen nykyistä paremmin huomioon.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työehtosopimuslain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/1946) 9 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa (864/2001), seuraavasti:

9 §

Työehtosopimukseen osallisen tai muutoin sidotun yhdistyksen ja työnantajan, joka ei täytä sopimuksesta johtuvia, 8 §:ssä mainittuja velvollisuuksiaan, on, jollei työehtosopimuksessa ole toisin määrätty, vahingonkorvauksen asemesta maksettava hyvityssakko. Tämä hyvityssakko ei saa olla 2 miljoonaa euroa suurempi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2004

 • Tuija Nurmi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok

​​​​