LAKIALOITE 138/2001 vp

LA 138/2001 vp - Jouko Jääskeläinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteen tarkoituksena on saattaa yksityinen perusopetusta antava järjestö yhtäläiseen asemaan valtionavun suhteen kunnan perusopetusta antavien koulujen kanssa.

PERUSTELUT

Useilla paikkakunnilla toimii yksityisiä peruskouluja, jotka on virallisesti jo hyväksytty korvaavina kouluina saamaan valtionosuusavustusta. Kuitenkin uuden yksityisen perusopetuksen järjestäjän yksikköhinta on 90 % sen kunnan yksikköhinnasta, jossa opetus pääasiassa järjestetään.

Vastaavasti kuitenkin lukion yksikköhintoja määriteltäessä on valtionosuus sama yksityisellä ja kunnallisella koulutuksen järjestäjällä. Kyseinen epäkohta tulee poistaa ja saattaa yksityiset perusopetusta järjestävät järjestöt tasavertaiseen asemaan valtionosuusavustuksessa. On muistettava, että joka tapauksessa nämä koulut varsin usein joutuvat hankkimaan lisärahoitusta itse, mikäli kunnan kanssa ei ole erillistä sopimusta, jolla kulujen ja valtionosuuden erotus korvataan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 17 §:n 4 momentti seuraavasti:

17 §

Perusopetuksen yksikköhinnat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yksityisen perusopetuksen järjestäjän yksikköhinta on sama kuin sen kunnan yksikköhinta, jossa opetus pääasiassa järjestetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

sHelsingissä 23 päivänä lokakuuta 2001

  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Leea Hiltunen /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​