L AKIALOITE 138/2005 vp

LA 138/2005 vp - Paula Risikko /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kotitalousvähennys on ottanut paikkansa suomalaisten arjessa. Vuoden 2005 loppuun mennessä tehtyjen tilastojen mukaan kotitalousvähennys on luonut jopa 30 000 kokopäiväistä työpaikkaa. Ns. harmaan työn vähentymisen seurauksena kotitalousvähennys on tuottanut ripeästi aivan uutta työtä. Kotisiivouspalveluja tarjoavat organisaatiot työskentelevät valtavan kysynnän keskellä. Kotitalousvähennyksen ja -alan kehittämistä tuleekin jatkaa. Kotitalousvähennyksen alaa tulisikin laajentaa siten, että verovähennys kattaisi myös kotien atk-tukipalvelutyön.

Suomea ollaan kehittämässä sähköisen tiedonsiirron yhteiskunnaksi. Ainakin joka toisella kotitaloudella on tietokone. Tietotekniikka on lähitulevaisuudessa valtaamassa koteja entistäkin enemmän. Tietotekniikka voidaankin monin tavoin tuoda kansalaisten ja kotien arjen palvelijaksi. Siitä tulee jatkossa kotona selviämisen merkittävä lisäturva. Laajakaistayhteydet ovat pitkien välimatkojen ja ikääntyvien kansalaisten Suomessa järkevä kehityssuunta, mutta se edellyttää, että tekniikka on kunnossa ja pelaa. Yhteiskunnan sähköisen tiedonsiirron toimintasuunnitelmien pitää kattaa myös häiriötilanteiden korjaamistoimenpiteet.

Seniorikansalaisten atk-taitojen lisääminen on ollut yhteiskunnan keskeisenä pyrkimyksenä, ja seniorien atk-koulutukseen on investoitu merkittäviä summia verovaroja. Monilla senioreilla on siis taitoa, aikaa ja "seikkailunhalua" selvittää asioita Internetin kautta ja hoitaa vaikkapa lomakkeiden jättöä viranomaisille sähköisesti. Tässä säästetään esimerkiksi kuljetuskustannuksia ja asioinnin vaivoja. Kuten työelämässä, myös kodeissa tietokone aina silloin tällöin jumiutuu ja tilanteen ratkaisu vaatii ammattiauttajan kutsumista paikalle. Varsinkin seniorikodeissa atk-tukipalvelutyö on esimerkiksi asiointiapuun verrattavaa, kotien arjen sujumista tukevaa palvelua.

Kotien tavanomaisten palvelujen kirjo muuttuu kiivaasti kehityksen myötä. Kotien atk-asiantuntijatyö on kotien tavanomaista ja tarpeellista palvelua. Tietotekniikkaan liittyvän teknisen tukipalvelun tarve tuli selvästi esiin myös Sitran ja Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa vuonna 2005. Myös siksi atk-tukipalvelutyön tulee kuulua kotitalousvähennyksen piiriin.

Lisäksi aloitteessa esitetään kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamista 2 300 euroon vuodessa myös remonttitöiden osalta. Aloite perustuu tältä osin aiemmin syksyllä jätettyyn kokoomuksen eduskuntaryhmän yhteiseen lakialoitteeseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1162/2002, seuraavasti:

127 a §

Kotitalousvähennys

Verovelvollinen saa vähentää verosta osan käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä maksamistaan määristä (kotitalousvähennys). Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö, asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- tai perusparannustyö sekä kotien atk-tukipalvelutyö.

Vähennys on enintään 2 300 euroa vuodessa, ja se myönnetään vain siltä osin kuin 127 b §:ssä tarkoitettu vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

_______________

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2005

 • Paula Risikko /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Maija Perho /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Suvi Lindén /kok

​​​​