LAKIALOITE 14/2011 vp

LA 14/2011 vp - Sanna Lauslahti /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annettua lakia siten, että se ulotettaisiin koskemaan myös keksejä. Hallituksen esityksessä HE 55/2011 vp esitetään korotettavaksi makeisten ja jäätelön valmisteveroa 95 senttiin kilogrammalta ja virvoitusjuomien valmisteveroa 11 senttiin litralta valmista juomaa.

Makeisverolain käsittämät veronalaiset tuotteet on määritelty tullitariffinimikkeiden kautta. Lisäämällä lain liitteenä olevaan verotaulukkoon 1 tuoteryhmäksi 6 Tullitariffin nimike 1905 Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit laki tulee kattamaan myös tässä tarkoitetut keksit. Veron määräksi esitetään samaa kuin hallituksen esityksessä HE 55/2011 vp muille verotaulukko 1:ssä mainituille tuotteille eli 95 snt/kg. Suomessa keksien kulutus on vuodessa noin 4 kg henkeä kohti, joten veron tuotto tältä osin voidaan arvioida noin 20 miljoonaksi euroksi, missä ei ole otettu huomioon mahdollista vähäistä kysynnän alenemista ja niin ikään vähäiseksi oletettavaa matkustajatuonnin lisääntymistä. Makeiden keksien sisällyttämisessä valmisteveron piiriin pätevät samat kansanterveydelliset perusteet kuin muiden sokeria sisältävien tuotteiden kohdalla.

Edellä mainitussa tullitariffin nimikkeessä 1905 tarkoitetut makeat keksit lisätään myös lakitekstiin niihin kohtiin, joissa luetellaan veron kohteita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010) nimike, 1 §:n 1 momentti, 4 § ja 7 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 4 kohta ja liitteen verotaulukko 1:een uusi tuoteryhmä seuraavasti:

Laki makeisten, jäätelön, virvoitusjuomien ja keksien valmisteverosta

1 §

Soveltamisala

Makeisista, jäätelöstä, virvoitusjuomista ja kekseistä on suoritettava valtiolle valmisteveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

Määritelmät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) kekseillä liitteen verotaulukossa 1 tarkoitettuja tuotteita.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Verottomuus

Verottomia ovat:

1) makeiset, jäätelö, virvoitusjuomat ja keksit, jotka käytetään makeisten, jäätelön, virvoitusjuomien tai keksien valmistukseen;

2) makeiset, jäätelö, virvoitusjuomat ja keksit, jotka käytetään raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa;

3) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään lääkelaissa (395/1987) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen;

4) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetussa laissa (1471/1994) tarkoitettujen alkoholijuomien valmistukseen;

5) makeiset ja virvoitusjuomat, jotka käytetään 1 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

6) makeiset, jäätelö, virvoitusjuomat ja keksit, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualla Euroopan unionin alueella kuin Suomessa kulutettaviksi.

Edellä 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin makeisia, jäätelöä, virvoitusjuomia ja keksejä voidaan myydä verotta verottomasta varastosta. Jos valtuutettu varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää verottomasta toimituksesta luotettavaa selvitystä, tuotteista on suoritettava valmistevero sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 §

Siirtymäsäännös

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa makeisia, jäätelöä, virvoitusjuomia tai keksejä, on haettava kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta valmisteverolaissa tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa. Velvollisuus ei koske niitä virvoitusjuomien valmistajia, joille on myönnetty lupa ennen tämän lain voimaantuloa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Liite

Verotaulukko 1
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Veron määrä
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
1905 Makeat keksit ja pikkuleivät (sweet biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit 6 95 snt/kg

_______________

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

  • Sanna Lauslahti /kok
  • Lenita Toivakka /kok

​​​​