LAKIALOITE 140/2002 vp

LA 140/2002 vp - Christina Gestrin /r ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloite liittyy hallituksen esitykseen (HE 242/2002 vp) eläkelainsäädännön muuttamiseksi. Mainitussa hallituksen esityksessä ehdotetaan mm. lakia valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta. Aloitteessa ehdotetaan, että lapsen kotihoidosta suoritettavaa eläkekorvausta korotettaisiin ehdotetusta 500 eurosta 1 000 euroon kuukaudessa. Tämä osoittaisi kotona tehtävän työn todellista arvostusta.

PERUSTELUT

Hallitus on 1.11.2002 antanut esityksen eläkelainsäädännön uudistamiseksi, johon sisältyy ilahduttavasti säännökset opiskelijoiden ja kaikkien kotiin alle kolmivuotiaita lapsia hoitamaan jäävien vanhempien eläkeoikeudesta. Tämä ehdotus on tervetullut ottaen huomioon, että monet vanhemmat, useimmiten äidit, eivät nykyisessä järjestelmässä ole ansainneet minkäänlaista eläkettä hoitoajalta.

Hallituksen esityksen mukaan edellä mainittu eläke laskettaisiin samaan tapaan kuin vanhemmilla olisi 500 euron kuukausipalkka. Ehdotettu summa on aivan liian pieni ottaen huomioon, että sen tulisi kompensoida saamatta jääneet tulot. Ehdotettu laskentaperuste on myös sama kuin opiskelijoille ehdotettu. Tässä tapauksessa opintoihin käytettyä aikaa ei voida rinnastaa lapsen hoitamiseen käytettyyn aikaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus olla töissä opintojen ohessa sekä kesäisin. Useimmat opiskelijat ansaitsevat siis eläkettä opintojensa ajalta, mitä useimmiten ei tapahdu kotiin lapsiaan hoitamaan jäävien vanhempien tapauksessa. Edellä mainituista syistä aloitteessa ehdotetaan, että lasten kotihoitoa koskeva laskentaperuste korotettaisiin 1 000 euroon kuukaudessa.

Lasten kotihoidon eläkeperustan korottaminen ei maksaisi valtiolle enempää kuin hallitus oli alun perin laskenut tämän osan uudistuksesta maksavan. Tämä johtuu siitä, että alkuperäisissä laskelmissa oli virheellisesti rajattu vanhemmat, joita järjestelmä koskisi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

(Kuten HE)

2 §

Oikeus etuuteen on vanhemmalla, joka on hoitanut alle kolmivuotiasta lastaan. Etuuden perusteena on 1 000 euroa kuukautta kohden, ei kuitenkaan ajalta, jolta vanhemmalla on oikeus työntekijän eläkelain 6 a §:n 3 momentin tai sitä vastaavan muun 1 §:ssä säädetyn lain tai eläkesäännön mukaiseen jatkokarttumaan. Etuuteen on oikeus sillä vanhemmalla, joka on saanut vanhempainrahaa pitemmän ajan, jos vanhemmat eivät muuta ilmoita.

3—9 §

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2002

  • Christina Gestrin /r 
  • Ulla-Maj Wideroos /r
  • Pehr Löv /r
  • Margareta Pietikäinen /r

​​​​