LAKIALOITE 141/2003 vp

LA 141/2003 vp - Pertti Hemmilä /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki metsälain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Puutavaran hakkuutyömailla on pitkään esiintynyt tahallista häirintää, jonka tarkoituksena on ollut estää normaali metsälain puitteissa tapahtuva metsän käsittely. Käytännössä häirintä on johtanut vaaratilanteisiin ja tarpeettomiin ristiriitoihin hakkuutyömailla.

Hakkuutyömaata on pidettävä erityiseen käyttöön otettuna alueena, jolle meneminen sivullisilta on kiellettyä jo turvallisuussyistä. Usein erityiseen käyttöön otetut alueet, kuten rakennuspaikat, on merkitty varoitus- tai kieltokilvin. Vastaavasti on myös kellari, kaivo, kuoppa tms. aukko tai jyrkänne aidattava tai merkittävä. Metsänhakkuutyömaa voidaan turvallisuusnäkökohtien vuoksi rinnastaa edellä mainittuihin kohteisiin.

Eräissä tapauksissa tietylle toiminta-alueelle meneminen ilman lupaa on kielletty lain nimenomaisella säännöksellä. Metsästys- ja kalastuslaeissa on asetettu rajoituksia esimerkiksi pyynnin vaikeuttamiselle tai kalastuksen häiritsemiselle ja säädetty ne rangaistaviksi teoiksi.

Metsätyön häirintään liittyvää sopivaa rikostunnusmerkistöä ei sisälly nykyiseen lainsäädäntöön. Tällainen säännös kuitenkin tarvitaan metsätyön laillisten oikeuksien turvaamiseksi, mutta etenkin turvallisen työnteon varmistamiseksi. Näistä tekijöistä huolehtiminen ei suinkaan rajoita kansalaisten perusoikeuksia. Ne eivät myöskään vaaranna jokamiehenoikeuksia, mutta turvaavat osaltaan vastuullisen jokamiehen liikkumisen metsässä.

Perusperiaatteena tulee olla, että silloin, kun maanomistajalla tai metsänhakkuuoikeuden haltijalla on laillinen oikeus hakata metsää alueella, joka on selvästi merkitty maastoon mahdollisesti vielä varoituskilvin, jokamiehenoikeudet eivät enää ole alueella voimassa. Myös varoituskilpien tuhoamista ja nauhojen hävittämistä on pidettävä rangaistavana vahingontekona.

Metsälakiin tuleekin lisätä säännös, jonka mukaan metsänomistajan tai metsänhakkuuoikeuden haltijan asianmukaisesti merkitsemälle hakkuualueelle tunkeutuminen ja siellä liikkuminen vastoin kieltoa olisi rangaistavaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

metsälain 18 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 12 päivänä joulukuuta 1996 annetun metsälain (1093/1996) 18 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 520/2002 uusi 3 momentti seuraavasti:

18 §

Rangaistussäännökset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Joka vastoin kieltoa tunkeutuu selvästi maastoon merkitylle hakkuualueelle tarkoituksena häiritä hakkuutyötä tai oleskelee kyseisellä hakkuualueella häirintätarkoituksessa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, metsärikkomuksesta sakkoon.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2003

 • Pertti Hemmilä /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Ben Zyskowicz /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Maija Perho /kok
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Timo Soini /ps
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas