LAKIALOITE 141/2004 vp

LA 141/2004 vp - Eero Reijonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tässä lakialoitteessa ehdotetaan otettavaksi uudestaan käyttöön rakennusmestarin (AMK) ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus lisäämällä se ammattikorkeakouluissa suoritettavaksi tutkinnoksi.

Nykyisin ammattikorkeakouluissa koulutettavista insinööreistä harva on halukas toimimaan työnjohtajatehtävissä. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on työelämäläheisen korkeakouluopetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Tämän tehtävän toteuttamista tukee rakennusmestarikoulutuksen uudelleen käynnistäminen.

Rakennus- ja maarakennusalalla on tällä hetkellä pula vastaavista, vanhemmista ja nuoremmista työnjohtajista. Tilanne pahenee tulevaisuudessa entisestään suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.

PERUSTELUT

Suomessa koulutettiin rakennusmestareita vuoteen 2001 saakka. Perinteinen rakennusmestarikoulutus korvattiin ammattikorkeakouluissa vuonna 1997 kokeiluluonteisesti aloitetulla 160 opintoviikon tuotantopainotteisella rakennusmestari (AMK) -koulutusohjelmalla. Vuonna 2001 koulutus päättyi ja rakennusmestari (AMK) -tutkintonimike korvattiin nimikkeellä rakennusinsinööri (AMK). Tämä on johtanut siihen, että jo nyt alan yrityksillä on ajoittain vaikeuksia löytää työmailleen työnjohtajia ja pula ammattikoulutuksen saaneista työnjohtajista näyttää koko ajan pahenevan.

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry arvioi, että Suomessa on tällä hetkellä noin 20 000 rakennusmestaria. Vuoteen 2010 mennessä rakennusmestarien määrä vähenee 4 000—5 000 henkilöllä. Nämä luvut tukevat maarakennusalan käsitystä työmaamestarien saannin edelleen vaikeutumisesta.

Rakennusmestarikoulutusta lopetettaessa ajatuksena oli, että työnjohtotehtäviin tulee rakennusmestarien tilalle ammattikorkeakoulun suorittaneita insinöörejä, joiden ammattinimike on rakennusinsinööri (AMK). Tähänastiset kokemukset kuitenkin osoittavat, että vain harvalla AMK-insinöörillä on motivaatio sijoittua työmaamestariksi. Yleensä he sijoittuvat suunnittelu- ja toimistotehtäviin, mihin heidän koulutuksensa ammattikorkeakoulussakin tähtää.

1990-luvulla yleistyneet laatu- ja toimintajärjestelmät lisäsivät urakoitsijan työnjohdon tehtäviä. Tietotekniikan soveltaminen on alan työmailla lisääntymässä, mikä helpottaa eräiden työnjohdon tehtävien hoitamista, mutta edellyttää siltä uudentyyppistä osaamista. Talonrakentamisen pohjatöissä vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusmestarikoulutus.

Edellä mainituista syistä rakennusalalla on tarvetta erityisesti rakennusmestarikoulutuksen saaneista työnjohtajista. Myös muilla tekniikan aloilla on pulaa ammattitaitoisista työnjohtajista. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on työelämäläheisen korkeakouluopetuksen järjestäminen ja kehittäminen. Tämän tehtävän toteuttamista tukee rakennusmestaritasoisen koulutuksen uudelleen käynnistäminen. Yrityksissä syntynyt selvä tarve työnjohtajille tulee ottaa huomioon koulutuspolitiikan valintoja tehtäessä. Ongelma voidaan ratkaista järjestämällä rakennusmestarin 160 opintoviikon ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, joka sisältää pakollisen 40 opintoviikon ennakkoharjoittelun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 9 päivänä toukokuuta 2003 annettuun ammattikorkeakoululakiin (351/2003) uusi 18 a § seuraavasti:

18 a §

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikorkeakoulun perustutkintoja.

Ammattikorkeakoulututkintoja eri koulutusaloilla ovat:

1) humanistisella ja kasvatusalalla humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike viittomakielentulkki (AMK) tai yhteisöpedagogi (AMK);

2) kulttuurialalla kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike artenomi (AMK), kulttuurituottaja (AMK), kuvataiteilija (AMK), konservaattori (AMK), medianomi (AMK), muotoilija (AMK), musiikkipedagogi (AMK), muusikko (AMK), tanssinopettaja (AMK), teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) tai vestonomi (AMK);

3) liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;

4) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;

5) luonnontieteiden alalla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tradenomi;

6) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK) tai laboratorioanalyytikko (AMK);

7) merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike merikapteeni (AMK);

8) luonnonvara- ja ympäristöalalla luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike agrologi (AMK), hortonomi (AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsinööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija (AMK);

9) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike apuvälineteknikko (AMK), bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), hammasteknikko (AMK), jalkaterapeutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), naprapaatti (AMK), optometristi (AMK), osteopaatti (AMK), röntgenhoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), suuhygienisti (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai toimintaterapeutti (AMK);

10) kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike estenomi (AMK);

11) liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike liikunnanohjaaja (AMK); sekä

12) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike restonomi (AMK).

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2004

 • Eero Reijonen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Esko Ahonen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Juhani Sjöblom /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Pehr Löv /r
 • Timo Seppälä /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Ahti Vielma /kok
 • Astrid Thors /r
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jouko Laxell /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tony Halme /ps
 • Timo Soini /ps
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Sari Essayah /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Klaus Hellberg /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Minna Lintonen /sd 
 • Mikaela Nylander /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Maija Perho /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Risto Kuisma /sd