LAKIALOITE 141/2006 vp

LA 141/2006 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 11 luvun 6 § siten, että opintoraha otetaan tulona huomioon laskettaessa vanhempainpäivärahaa.

PERUSTELUT

Opiskelijain taloudellinen asema on heikentynyt viime vuosina, koska opintorahan tasoon ei ole tehty korotuksia. Opiskelijat ovat muita tulonsaajia heikommassa asemassa myös silloin, kun lasketaan heille tulevaa vanhempainrahaa. On perusteltua, että opiskeluvaiheessa oleva nuori voi perustaa perheen ja hankkia lapsia ilman, että hän kärsii siitä taloudellisesti.

Opintoraha tulisi ottaa tulona huomioon laskettaessa vanhempainpäivärahoja. Nykyisin opiskelijan vanhempainetuudet ovat vain hieman yli puolet vanhempainpäivärahalle siirtyvän työttömän päivärahasta, vaikka tuloja olisi rajojen sallima maksimimäärä. Opintoraha ei tällä hetkellä vaikuta laskettaessa vanhempainpäivärahaa. Peruspäivärahalta, jonka määrä on 23,50 euroa/pv, äitiyslomalle jäädessään henkilö saa äitiyspäivärahaa 505 euroa kuukaudessa. Opiskelija, jolla ei ole työtuloja, on oikeutettu vain minimiäitiyspäivärahaan, 380 euroon, kuukaudessa.

Esitetty muutos aiheuttaisi lisäkustannuksia muutamia miljoonia euroja vuodessa. Vastaavasti se alentaisi mm. toimeentulotukimenoja ja nostaisi osaltaan nuoria opiskelijaperheitä köyhyysrajan yläpuolelle.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 11 luvun 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 11 luvun 6 §:n 1 momentin johdantokappale seuraavasti:

11 luku

Päivärahaetuuksien määrä

6 §

Sairaus- ja vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha edeltävän etuuden perusteella

Jos vakuutettu on sairaus- tai vanhempainpäiväraha- tai erityishoitorahaoikeuden alkamista edeltävien neljän kuukauden aikana saanut työttömyysturvalain mukaista työttömyysetuutta tai julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista koulutustukea tai työllistämistukea työelämävalmennukseen tai opintotukilain mukaista opintorahaa, hänelle maksettava sairaus- ja vanhempainpäiväraha tai erityishoitoraha on vähintään 86 prosenttia hänelle maksetun etuuden määrästä. Tällöin ei työttömyysetuuden ja koulutustuen määrää laskettaessa oteta huomioon:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2006

  • Toimi Kankaanniemi /kd