LAKIALOITE 141/2007 vp

LA 141/2007 vp - Annika Lapintie /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä parannettavaksi poistamalla linja-autoliikenteeltä polttoainevero sekä laskemalla bussilippujen arvonlisävero nykyisestä kahdeksasta prosentista nollaan.

Lakialoitteella parannetaan linja-autoliikenteen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta on välttämätöntä, että yhä suurempi osa matkoista tehdään joukkoliikennevälineillä ja pienempi osa yksityisautoilla.

Hallitus on tehnyt kuluvan syksyn aikana lakimuutoksia, joilla on selviä negatiivisia vaikutuksia joukkoliikenteen kilpailukykyyn ja -asemaan suhteessa yksityisautoiluun. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta nosti dieselautojen veroa (HE 146/2007 vp), ja hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta alensi henkilöautojen hintoja (HE 147/2007 vp).

PERUSTELUT

Henkilöautoilla ajettujen kilometrien määrä kasvaa vuosi vuodelta, ja samalla kasvavat liikenteen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt.

Vuoden 2008 alusta voimaan tuleva autoveron alennus laskee henkilöautojen hintaa. Veronalennus lisää henkilöautojen hankintaa ja myös niillä ajettujen kilometrien määrää. Samalla toteutettu dieselveron korotus heikentää joukkoliikenteen kannattavuutta ja nostaa joukkoliikennelippujen hintoja. Tehtyjen veromuutosten seurauksena henkilöautolla liikkumiseen kannustetaan joukkoliikenteen kustannuksella.

Hallitus on luvannut, että suurten kaupunkien joukkoliikennetukea ryhdytään maksamaan vuonna 2009. Joukkoliikennetukeen on luvattu kuitenkin vain 10 miljoonaa euroa, joka on selkeästi vähemmän kuin liikenne- ja viestintäministeriön toivoma 25 miljoonaa.

Tällä lakialoitteella on tarkoitus tehdä linja-autoliikenteestä sekä kannattavampaa että kilpailukykyisempää yksityisautoiluun nähden. Lakialoitteessa ehdotetaan useiden EU-maiden esimerkkiä noudattaen, että linjaliikenteen busseilta poistetaan polttoainevero. Toisena toimena ehdotetaan, että bussiliikenteen lippujen arvonlisävero lasketaan 8 prosentista 0-verokantaan.

Näillä toimilla on tarkoitus lisätä bussiliikenteen kannattavuutta, jotta linjojen määrä lisääntyisi ja kuluttajilla olisi myös taloudellisia kannusteita valita yksityisautoilun sijaan vaihtoehtoehdoksi liikkuminen linja-autolla.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

1.

Laki

nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/1994) 9 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1305/2007, uusi 9 kohta, seuraavasti:

9 §

Verottomuus ja maksuttomuus

Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat, sen lisäksi mitä valmisteverotuslaissa säädetään:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) polttoaineet, joita käytetään ammattimaisen linja-autoliikenteen ajoneuvoissa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

2.

Laki

arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 84 §, 85 a §:n 1 momentin 1 kohta ja 139 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 84 ja 139 a § laissa 381/1996 ja 85 a §:n 1 momentin 1 kohta laissa 1265/1997, sekä

lisätään lakiin uusi 85 b §, jolloin nykyinen 85 b §, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1265/1995, siirtyy 85 c §:ksi, seuraavasti:

84 §

Suoritettava vero on 22 prosenttia veron perusteesta, ellei 85—85 b §:ssä toisin säädetä.

85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 8 prosenttia veron perusteesta:

1) henkilökuljetus jäljempänä 85 b §:ssä säädetyin poikkeuksin;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

85 b §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 0 prosenttia veron perusteesta:

1) henkilökuljetus ammattimaisessa linja-autoliikenteessä.

139 a §

Edellä 85 c §:ssä tarkoitetun palautuskelpoisen pakkauksen ja kuljetustarvikkeen myyntiin voidaan tilikauden aikana soveltaa samaa verokantaa kuin pakatun tai kuljetettavan tavaran myyntiin, jos myyntejä ei voida ilman huomattavia vaikeuksia erottaa toisistaan. Kalenterikuukaudelta suorittamatta jäänyt vero kohdistetaan viimeistään tilikauden viimeiselle kalenterikuukaudelle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas