LAKIALOITE 143/2006 vp

LA 143/2006 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan nostettavaksi opintotuen tulorajoja tapauksessa, jossa opiskelijaperheellä on alaikäisiä lapsia huollettavana.

PERUSTELUT

Erilaisiin sosiaalietuuksiin liittyi aiemmin aina lapsikorotukset. Ne kuitenkin poistettiin pääosin 1996 alkaen säästötoimenpiteenä. Tämä oli suuri virhe, joka tulee korjata kaikilta osin. Lapset eivät saa kärsiä vanhempien talouden vaikeuksista.

Opintotuen tulorajoja määriteltäessä huollettavia lapsia ei oteta riittävästi huomioon. Siksi osa opiskelijalapsiperheistä elää erittäin pienillä tuloilla.

Opintotuen tulorajojen tarkoitus on tasata tuen tarvetta. Mikäli tuloja on enemmän, tarve tukeen vähenee ja lopulta loppuu kokonaan. Perheellisillä opiskelijoilla työtulojen hankkiminen on perheen toimeentulon ylläpitämiseksi usein välttämätöntä. Opiskelijalla, jolla on alaikäisiä huollettavanaan, on vapaan tulon tarve tavallista opiskelijaa suurempi.

Aloitteessa ehdotetaan, että sellaisen opiskelijan opintotuen tulorajoja vapaan tulon osalta nostettaisiin kohtuulliselle tasolle, jolla on huollettavanaan alaikäisiä lapsia. Aloitteen mukainen muutos merkitsisi muutaman miljoonan euron menolisäystä, josta osa kuitenkin kompensoituisi muiden menojen säästymisellä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 1 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 17 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 345/2004, seuraavasti:

17 §

Opiskelijan omien tulojen vaikutus opintorahaan ja asumislisään

Opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuja apurahoja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja opintotukea täydentäviä apurahoja ei oteta huomioon. Opiskelijalla, jolla on alaikäisiä huollettavanaan, katsotaan vapaan tulon tarpeen olevan korkeampi. Vapaa tulo lasketaan siten, että opiskelijalla voi olla tuloa:

1) 505 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää; tuloraja nousee 50 euroa jokaista alaikäistä huollettavaa kohti;

2) 1 515 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää; tuloraja nousee 150 euroa jokaista alaikäistä huollettavaa kohti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2006

  • Toimi Kankaanniemi /kd