LAKIALOITE 144/2002 vp

LA 144/2002 vp - Pekka Ravi /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Vuoden 2000 alusta tuli voimaan laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999). INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmien osalta lain 1 a §:ään on jäänyt virheellinen viittaus siitä, että tarkastusviranomaisen tarkastusoikeutta koskevaa lain 29 §:ää ei sovellettaisi mainittuihin ohjelmiin. Koska lain 7 §:n 2 momentissa nimenomaan tarkoitetaan, että mainittua 29 §:ää sovelletaan soveltuvin osin myös INTERREG- ja URBAN-ohjelmiin, tämä epätietoisuutta aiheuttanut ristiriita on syytä poistaa.

Rakennerahastolain 4 §:ssä on alueellisiksi rakennerahasto-ohjelmiksi määritelty ainoastaan tavoite 1 ja tavoite 2 -ohjelmat. Vuoden 2003 alusta voimaan tulevan uuden alueiden kehittämislain (602/2002) 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla tarkoitetaan Euroopan yhteisön tavoitteita 1 ja 2 koskevien ohjelmien lisäksi INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmia sekä Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia toimia koskevia ohjelmia ja teknisen avun toimia. Uutta alueiden kehittämislakia toimeenpantaessa ja sovellettaessa olisi ohjelmahierarkian ja selkeyden vuoksi tarpeellista, että kahden keskeisen lain rinnakkaiset määritelmät eivät olisi keskenään ristiriitaisia. Tämän vuoksi rakennerahastolain 4 §:n 9 kohdan määritelmää on tarpeen täydentää samansisältöiseksi alueiden kehittämislain säädöksen kanssa.

Rakennerahastolain 21 a §:n mukaan INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelman toimeenpanoa varten on hallintokomitea, jonka asettaa sisäasiainministeriö. Hallintokomitean toimikausi jatkuu, kunnes Euroopan yhteisöjen komissio on hyväksynyt yleisasetuksen 37 artiklassa tarkoitetun lopullisen täytäntöönpanokertomuksen.

Hallintokomitea suuntaa ja sovittaa yhteen rakennerahastojen ja kansallista rahoitusta. Lisäksi se antaa lausunnon hankkeiden soveltuvuudesta INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmiin ja niiden rahoittamisesta. Hankkeelle ei voida myöntää tukea, ellei hallintokomitea ole puoltanut hankkeen rahoittamista.

Rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 b §:n mukaan hallintokomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Hallintokomitean kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida erikseen hakea muutosta valittamalla.

Hallintokomitean päätöksissä edellytetty yksimielisyys voi johtaa tilanteeseen, jossa hallintokomitean yksittäinen jäsen voi kielteisellä kannanotollaan ehkäistä minkä tahansa hankehakemuksen etenemisen. Seurauksena saattaa olla hankkeiden käsittelyn viivästyminen ja jopa niiden kariutuminen. Tällainen tilanne ei ole hyvä yhteisöaloitteiden tehokkaan ja tuloksellisen toteuttamisen kannalta.

Rakennerahastolain 20 §:n 3 momentin mukaan yksimielisyyden edellyttäminen ei koske maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) päätöksentekoa. Asianomaisen momentin mukaan, mikäli maakunnan yhteistyöryhmän kokouksissa ei saavuteta yksimielisyyttä, päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä on kannattanut.

Hallintokomitean tehokkaan toiminnan turvaamiseksi on tarpeen muuttaa rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 b §:ää siten, että kokouksissa mahdollistetaan äänestysmenettely vastaavasti, kuten maakunnan yhteistyöryhmän päätöksenteosta on säädetty.

Eduskunnan hallintovaliokunta on mietinnössään (HaVM 19/2000 vp hallituksen esityksestä laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnosta annetun lain muuttamisesta) perustellut yksimielisyyden edellyttämistä seuraavasti: "Lakiehdotuksen 21 b §:n 2 momentti tulee lisäksi sovellettavaksi myös sellaisissa INTERREG-ohjelmissa, joita toteutetaan usean jäsenvaltion alueella, jolloin hallintokomitean jäseninä olisi myös toisten valtioiden kansalaisia. Yksimielinen päätöksenteko hallintokomiteassa on omiaan korostamaan eri valtioiden näkemysten tasapuolista huomioon ottamista päätöksenteossa." Tästä syystä voidaan yksimielisyyden edellyttämistä päätöksenteossa pitää edelleenkin perusteltuna niiden INTERREG-ohjelmien hallintokomiteoissa, joita toteutetaan usean jäsenvaltion alueella.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 30 päivänä joulukuuta 1999 annetun lain (1353/1999) 1 a §:n 3 momentti, 4 §:n 9 kohta ja 21 b §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 3 momentti ja 21 b §:n 2 momentti laissa 1286/2000, seuraavasti:

1 a §

Lain soveltaminen yhteisöaloiteohjelmiin

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmiin ei sovelleta tämän lain 8 ja 9 §:ää, 12—15 §:ää, 17—21 §:ää, 22 §:n 1 momentin 2, 4 ja 5 kohtaa, 23 §:ää, 26 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 27 §:ää ja 28 §:n 1 momenttia. Tämän lain 28 §:n 2 ja 3 momenttia ei sovelleta URBAN-yhteisöaloiteohjelmaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9) alueellisilla rakennerahasto-ohjelmilla Euroopan yhteisön rakennerahastojen tavoitteita 1 ja 2 koskevia ohjelmia, INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmia sekä Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia toimia koskevia ohjelmia sekä teknisen avun toimenpiteitä.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21 b §

Hallintokomitean tehtävät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hallintokomitean on pyrittävä päätöksenteossaan yksimielisyyteen. Jos päätöstä ei voida tehdä yksimielisesti, päätökseksi tulee mielipide, jota kaksi kolmannesta äänestäneistä on kannattanut. Kuitenkin, jos ohjelmaa toteutetaan usean jäsenvaltion alueella, näiden ohjelmien hallintokomitean päätökset tehdään yksimielisesti. Hallintokomitean kannanottoa koskeviin päätöksiin ei voida erikseen hakea muutosta valittamalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2002

 • Pekka Ravi /kok
 • Matti Väistö /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Marja Tiura /kok
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Janina Andersson /vihr
 • Arto Seppälä /sd

​​​​