LAKIALOITE 144/2005 vp

LA 144/2005 vp - Matti Kangas /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan työterveyshuoltolain hyvän työterveyshuoltokäytännön piiriin kuuluvaksi uutena velvoitteena 45 vuotta täyttäneiden miespuolisten työntekijöiden eturauhassyövän seulontakokeiden järjestäminen viiden vuoden määrävälein.

PERUSTELUT

1 Nykytilanne

Uusi työterveyshuoltolaki säädettiin syksyllä 2001. Lakiin sisältyy säännös hyvän työterveyshuoltolain piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja terveydentilan edistämisestä. Uusi työterveyshuoltolaki korostaa ennalta ehkäisevän työterveyshuollon merkitystä. Tästä huolimatta lakiin on jäänyt aukko. Siihen ei sisälly keski-iän ylittäneiden miesten eturauhassyövän seulontaan velvoittavaa säännöstä.

2 Ongelma

Eturauhasen syöpä on suomalaisen miehen yleisin syöpä. Vuonna 1996 kuolleisuus eturauhassyöpään nousi Suomessa ensimmäisen kerran ykköseksi miesten syöpäkuolleisuustilastoissa. Sitä sairastavien miesten määrä tulee lisääntymään huomattavasti väestön ikääntyessä ja miesten eliniän pidetessä. Eturauhassyövän seulonta ja siihen liittyvä tutkimustoiminta Suomessa on ollut vilkkaan keskusten kohteena asiantuntijapiireissä. Seulontatutkimuksen tarkoitus on vähentää sairastuvuutta ja ennenaikaisia kuolemia diagnosoimalla ja hoitamalla sairauksia varhaisessa oireettomassa vaiheessa. Syöpätautien seulonta tähtää erityisesti kuolleisuuden vähentämiseen.

Eturauhassyöpään sairastuu maassamme vuosittain 4 000 miestä. Suomessa ei suosita rutiininomaista seulontaa eturauhassyövän löytämiseksi toisin kuin monissa muissa maissa. Eturauhassyövän varhaisvaihetta on vaikea havaita, koska oireet ovat usein lieviä tai niitä ei ole. Hoidon helppouden, potilaan paranemisen ja taloudellisten säästöjen kannalta sairauden havaitseminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää.

3 Uusi työterveyshuoltolain 12 §:n 1 momentin 10 kohta

Lakialoitteessa ehdotetaan lain 12 §:n 1 momenttiin lisättäväksi uusi 10 kohta, jonka mukaan osana työterveyshuollon terveystarkastuksia 45 vuotta täyttäneille miespuolisille työntekijöille on järjestettävä eturauhassyövän seulontakoe säännöllisesti kerran viidessä vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työterveyshuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä joulukuuta 2001 annetun työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 752/2002, uusi 10 kohta seuraavasti:

12 §

Työterveyshuollon sisältö

Työnantajan järjestettäväksi 4 §:ssä säädettyyn työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) järjestää osana työterveyshuollon terveystarkastuksia 45 vuotta täyttäneille miespuolisille työntekijöille eturauhassyövän seulontakoe säännöllisesti kerran viidessä vuodessa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005

  • Matti Kangas /vas
  • Matti Kauppila /vas
  • Esa Lahtela /sd